Förtroendeval 2021

Nu är det tid att nominera in för förtroendeposter 2021. Det kommer vara både styrelse, revisorer och arbetsgrupp för Uppsala Pride som det ska nomineras till. Det går att nominera en person till flera poster. Du kan nominera dig själv eller någon du känner. Kravet för att vara med är att personen är medlem i RFSL Uppsala när årsmötet drar igång.

RFSL Uppsalas styrelse är hjärtat i föreningen som får resten av verksamheten att hålla igång och ser till att resurser finns för att medlemmar ska kunna starta och hålla igång aktiviteter. Styrelsen är också RFSLs ansikte ut i samhället som bevakar politiken och påverkar HBTQ+-rättigheter i Uppsala. 

En styrelse behöver många olika sorters personer för att hålla föreningen levande. Alla personligheter är viktiga och jobbar tillsammans. Det finns roller för den som tycker om siffror och scheman, för den som tycker om att vara idéspruta och för den som vill sammanföra människor och måna om RFSLs gemenskap.

Now it's time to nominate to posistions of 2021. It will be both the board, auditors and special workgroups that are to be filled. One can nominate the same person to different position . You can nominate your self or someone that you know. The requirement is that the person is a member of RFSL Uppsala when the annual meeting starts. 

RFSL Uppsalas board is the heart of the organisation which makes sure our members have the resources they need to be able to continue their work and activities. The board is also RFSLs media presence in society which monitors local politics and advocate for LGBTQ+ rights in Uppsala. 

A board needs many different types of people to keep the organisation vibrant and active. All personalities are important and work together. There is a role for the person who enjoys numbers and charts, for the one who enjoys rattling off ideas and the people person bringing people together to care for our community. 

Viktiga datum
Nomineringen öppnar:
2021-01-11
Nomineringen stänger:
2021-03-01
Sista svarsdag nomineringar:
2021-03-19
Sista svarsdag enkät:
2021-03-05
Valberedningen

Har du några frågor eller vill komma i kontakt med valberedningen så kan du mejla på Valberedningen@uppsala.rfsl.se

Do you have any questions or just want to come in contact with the nomination group, you can email Valberedningen@uppsala.rfsl.se

Förtroendeposter

Ordförande/ Chairperson

Ordförande är den som leder styrelsens arbete och tar ett storbildsperspektiv över hela föreningen. Föreningen har vuxit explotionsartat de senaste åren och behöver en stabil grund för att rida på den våg som tidigare föreningsmedlemmar uppnått. 

Ordförande är den som agerar spindeln i nätet och har ansvar för att delegera arbetsuppgifter till övriga styrelsen och andra volontärer. Ordförandens uppgift är att motiviera och engagera styrelsen och andra volontärer att våga ta initiativ för en levande förening, och har också ett arbetsgivaransvar gentemot anställda. 

The chairperson is the leader of the board and should take a wide view perspective of the entire organisation.  The organisation have been growing at an explosive rate the last couple of years and needs a stable foundation to ride the wave previous organisation members have achieved. 

The chairperson is the spider in the web and will not do all the work alone but has responsibility to delegate work assignments to the rest of the board and other volounteers. The chairpersons task is to use their abilities to motivate and engage the board, the group organizers and the volounteers to take the initiative for a living organisation, and also has the employer responsibility towards the employees. 

Antal: 1

Kassör / Treasurer

Kassören är den som kommer att hålla ett öga på finanserna, både i form av ansökningar för bidrag och hur ekonomin rör sig i RFSL Uppsala. I jobbet ingår att lära sig av den tidigare kassören RFSLs bokföringssystem som finns i dagsläget och hålla koll på regelbundet ekonomiskt underhåll av föreningen. 

The tresuarer is the one that will keep an eye on the finances in the organisation, both in applications for grants and how the economy is going for RFSL Uppsala. The job involves learning from the previous treasurer the book keeping system RFSL Uppsala has in place today and keep track of regular economic maintenance. 

Antal: 1

Ledamot /Board member

En styrelseledamot i RFSL Uppsala har en ospecificerad arbetsuppgift och får arbetsuppgifter tilldelade sig av övriga styrelsen som uppkommer under året. En allt-i-allo som bidrar med idéer och stöd. 

A board member in RFSL Uppsala does not have a specific work description. Their job is to perform the tasks in the board which appear during the year. A jack-of-all-trades who contributes with ideas and support. 

Antal: 3

Styrelsesuppleant /Board substitute

Att komma in och lära sig föreningskultur är suppliant en utmärkt position. Suppleanten är delaktig i allt arbete som förs i styrelsen och hoppar in som ordinarie om någon råkar vara borta. 

 

To get to know the organisation and the culture is a board substitute a perfect position. The substitute will be a part om all the work in the board and will jump in as an ordinarie member if anyone is absent. 

Antal: 3

Revisor/ Auditor

Revisorn är den som följer styrelsens arbete på utifrån verksamhetsplaner under året. 

The Auditor is the one that will follow the boards work during the year from the organisation plans. 

Antal: 2

Valberedningen/Nomination comittee

Att vara valberedning är att hjälpa föreningen inför ett årsmöte att ta fram ett förslag för ny styrelse efter vad föreningen behöver. För att kunna göra det är det viktigt att följa arbetet under verksamhetsåret. När en ny styrelse tillsätts är det vlaberedningens jobb att se till att den nya och den gamla styrelsen kommer i kontakt och börjar samarbeta med varandra för att lämna över styrelsen på ett smidigt sätt. Dessutom så finns valberedningen för att underlätta styrelsens arbete i form av team building om styrelsen så önskar. 

 

To be the nomination comittee is to help the organisation beforre the annual meeting to get a proposal to a new board in place, for the needs of the organisation. To be able to do this it's important to follow the work during the operational year. Their task is to make sure the old and the new board members come into contact and start cooperating to hand the board over to the new members smoothly. The nomination comittee should also be available to help the board in the work of teambuildning if the boards wishes. 

Antal: 3

Vice Kassör/ Vice Treasurer

Som vice kassör finns en där för att underlätta för kassören som bollplank eller avlastning i arbetet gentemot föreningen. 

The vice tresuarer will help the tresuarer in the work towards the organisation. 

Antal: 1

Projektledare Uppsala Pride / Project Leader Uppsala Pride

Som projektledare för Uppsala Pride WelcomeOUT är att leda och fördela jobbet inför Uppsalas Pridefestival.

The projectleader for Uppsala Pride WelcomeOUT is to ead and deligate the work for Uppsala pridefestival. 

Antal: 1
...