Förtroendeval 2020

Nu är det tid att nominera in för förtroendeposter 2020. Det kommer vara både styrelse, revidorer och arbetsgrupp som det ska nomineras till. Det går att nominera en person till flera poster. Du kan nominera dig själv eller någon du känner. Kravet för att vara med är att personen är medlem i RFSL Uppsala när årsmötet drar igång.

Styrelsens arbete under året kommer att gå ut mycket på politiskt påverkansarbete, att prata med politiker för att göra Uppsala ännu mer HBTQ+ närvarande. 

Men det behövs alla sorters personer för att göra RFSL Uppsala levande och mångfacetterat. 

Now it's time to nominate to posistions of 2020. It will be both the board, auditors and special workgroups that are to be filled. One can nominate the same person to different position . You can nominate your self or someone that you know. The requirement is that the person is a member of RFSL Uppsala when the annual meeting starts. 

The boards work this year will be alot about political advocacy, to go and talk to the politicians to make Uppsala even more LGBTQ+ present.

But it's needs all different types of people to made RFSL Uppsala a living organsiation and diverse. 

Viktiga datum
Nomineringen öppnar:
2020-01-10
Nomineringen stänger:
2020-03-15
Sista svarsdag nomineringar:
2020-03-27
Sista svarsdag enkät:
2020-03-15
Valberedningen

Har du några frågor eller vill komma i kontakt med valberedningen så kan du mejla på Valberedningen@uppsala.rfsl.se

Do you have any questions or just want to come in contact with the nomination group, you can email Valberedningen@uppsala.rfsl.se

Förtroendeposter

Ordförande/ Chairperson

Ordförande är den som leder arbetet och 2020 kommer RFSL Uppsala fokusera mycket på politiskt påverkansarbete. Föreningen har vuxit explotionsartat de senaste åren och behöver en stabil grund. 

Ordförande är den som agerar spindeln i nätet och ska inte själv göra allt utan använda sina förmågor att motiviera och engagera styrelsen och andra volantärer att våga ta inisiativ för en levande förening, och har ett arbetsgivaransvar gent emot the anställda. 

The chairperson is the one that will lead the work and 2020 will RFSL Uppsala focus alot at political advocacy. The organisation have been growing in explosing rate the last couple of years and needs a stable fondation. 

The chairperson is the one that acts like the spider in the web and will not do all the work alone but use their abilities to motivate and engage the board, the group orginazers and the volanteers to dare to take the inisiative for a living organisation, and also has the employer responsibility towards teh employees. 

Antal: 1

Kassör / Tresuarer

Kassören är den som kommer att hålla ett öga på finanserna, både i form av ansökningar för bidrag och hur ekonomin rör sig i RFSL Uppsala. Då RFSL Uppsala i dagsläget har anställda så är kassörens jobb att finnas till hands för att underlätta och ha ett övergripande ansvar och koll på  hur det fungerar. 

The tresuarer is the one that will keep an eye on the finanses in the organisation, both in applications for grants and how the economy is going for RFSL Uppsala. Because RFSL Uppsala has employees today that runs the day to day work is the tresuarers job to be there to help out and to keep an overall responsebility and look on how it is going. 

Antal: 1

Ledarmot /Board member

De kommer att jobba tillsammans med styrelsens andra positioner mot en ökas HBTQ+ närvaro i Uppsala. 
För att driva RFSL Uppsala framåt behövs en blandsning av ledare, politiskt intresserade och föreningsnördare i styrelsen.

 

They will work together with the boards other positions towards a larger LGBTQ+ presence in Uppsala. 
In order to lead RFSL Uppsala, a mix of leaders, politically interested and organisation nerds are needed in the board. 

Antal: 3

Styrelsesuppleant /Board substitute

Att komma in och lära sig föreningskultur är suppliant en utmärkt position. Suppleanten är delaktig i allt arbete som förs i styrelsen och hoppar in som ordinarie om någon råkar vara borta. 

 

To get to know the organisation and the culture is a board substitute a perfect position. The substitute will be a part om all the work in the board and will jump in as an ordinarie member if anyone is absent. 

Antal: 3

Revisor/ Auditor

Revisorn är den som följer styrelsens arbete på utifrån verksamhetsplaner under året. 

The Auditor is the one that will follow the boards work during the year from the organisation plans. 

Antal: 2

Valberedningen

Att vara valberedning är att hjälpa föreningen inför ett årsmöte att ta fram ett förslag för ny styrelse efter vad föreningen behöver. För att kunna göra det är det viktigt att följa arbetet under verksamhetsåret. Dessutom så finns valberedningen för att underlätta styrelsens arbete i form av team biuldning om styrelsen så önskar. 

 

To be the nomination comitee is to help the organisation beforre the annual meeting to get a proposol to a new board in place, for the needs of the organisation. To be able to do this it's important to follow the work during the operational year. And also the nomination comitee to be help the board in the work of teambuildning is the boards wishes to. 

Antal: 3

Vice Kassör/ Vice Tresuarer

Som vice kassör finns en där för att underlätta för kassören i arbetet gentemot föreningen. 

The vice tresuarer will help the tresuarer in the work towards the organisation. 

Antal: 1

Projektledare Uppsala Pride / Projectleader Uppsala Pride

Som projektledare för Uppsala Pride WelcomeOUT är att leda och fördela jobbet inför Uppsalas Pridefestival.

The projectleader for Uppsala Pride WelcomeOUT is to ead and deligate the work for Uppsala pridefestival. 

Antal: 1

Projektkassör Uppsala Pride/ Projecttresuarer Uppsala Pride

Projektkassören ska ha koll på budgeten och bidragen för Uppsala Pride WelcomeOUT. 

Projecttresuarer is to keep track of the budget and the grants for Uppsala Pride WelcomeOUT. 

Antal: 1

Pride Projektmedlem/ Member of the Pride project

Medlemar i Pride projekt gruppen för att kunna genomföra Uppsala Pride. 

Antal: 3
...