Förtroendeval 2019

Malmö Ideella är en organisation som samlar ideella föreningar i Malmö. Vi arbetar kunskapsfrämjande och demokratifrämjande för föreningarna i Malmö och är en samlad röst i dialogen med Malmö stad gällande bidragsregler, strukturer för föreningarnas bästa.

Vill du vara en del av den ideella kraft som driver föreningsutvecklingen i Malmö framåt?
Vill du vara med och leda det strategiska arbetet för ett bättre föreningsliv i Malmö?
Vill du lyfta föreningslivet och se bortom din egen förening för de ideellas bästa?

Då borde du sitta i styrelsen för Malmö ideella! Sista datum att kandidera via nominera.se/malmoideella är måndagen den 11/3, en månad innan årsmötet i enlighet med organisationens stadgar.

Viktiga datum
Nomineringen öppnar:
2019-01-24
Nomineringen stänger:
2019-03-31
Sista svarsdag nomineringar:
2019-04-02
Valberedningen

Valberedningen består av : Chris Jonasson,  Alexandra Fritzon & Håkan Larsson.
Ni når oss genom valberedning@mip.org.se

Förtroendeposter

Ordförande

Antal: 1

Ordföranden leder styrelsens arbete och har ett övergripande ansvar för att det strategiska arbete går framåt. Mycket av det operativa arbetet i organisationen sker på kansliet. Ordföranden behöver dock kunna vara tillgänglig för 3-5 timmar per vecka för samtal och möten. 

Mer information om ordförandeskap hittar du här! 

Vice ordförande

Antal: 1

Vice ordföranden assisterar ordförande i att leda styrelsens arbete och har ett övergripande ansvar för att det strategiska arbete går framåt. Mycket av det operativa arbetet i organisationen sker på kansliet. Vice ordföranden behöver kunna vara tillgänglig 2-3 timmar per vecka för samtal och möten.

Mer information om ordförandeskap och vice ordförandeskap hittar du här!

Ledamot

Antal: 3

Som ledamot i styrelsen har du ett ansvar att delta i de strategiska samtal och att delta på de styrelsemöten som sker i styrelsen. Mycket av det operativa arbetet i organisationen sker på kansliet. Som ledamot behöver du vara tillgänglig 1-2 timmar i veckan.
 

Revisor

Antal: 2

Som revisor är det ditt ansvar att kontrollera styrelsens arbete. Det innebär att du under året kan bli rådfrågad av styrelsen inför krångliga beslut samt att du i slutet av året ska granska förvaltningen och ekonomin i organisationen. 

Mer information om att vara revisor hittar du här!

Revisorsuppleant

Antal: 1

Som revisorsuppleant är det ditt ansvar hoppa in om någon av revisorerna inte kan. Revisorn kontrollerar styrelsens arbete. Det innebär att du under året kan bli rådfrågad av styrelsen inför krångliga beslut samt att du i slutet av året ska granska förvaltningen och ekonomin i organisationen. 

Mer information om att vara revisor hittar du här!

Valberedare

Antal: 3

Som valberedare är det du som tillsammans med dina valberedarkollegor granskar och intervjuar kandidater till Malmö Ideellas förtroendeposter. Valberedningen sätter därefter ihop ett förslag som presenteras till årsmötet. Som valberedare är det bra att ha ett brett nätverk med mycket kontakter i Malmös föreningsliv.

Ombudsval 2019: Fritidsnämndens Dialogmöten

Antal: 2

De två ombud som Malmö Ideella utser har till uppgift att närvara på fyra dagtidsmöten per år. Inför mötena sätts en dagordning med förslag från ombuden. Mötet dokumenteras med ett protokoll. Ombuden kan föra dialog kring ämnen som är allmänna inte baserade på en förenings önskemål. Ombuden adjungeras till ett par styrelsemöten (dagtid) med Malmö Ideella.

Detta är i nuläget inte ett årsmötesbeslut. Dock har styrelsen beslutat att under 2019 pröva en öppnare process för nominering och beslut. Dessa val kommer att ske i anslutning till årsmötet men inte som en del av årsmötet.

Ombudsval 2019: Fritidsnämndens referensgrupp kring bidrag

Antal: 2

Personerna ska ha god kännedom om bidragsregler från Malmö fritidsnämnd. Ett önskemål är att personerna verkar på föreningsnivå med egen erfarenhet kring APN systemet. Ombuden adjungeras till ett par styrelsemöten (dagtid) med Malmö Ideella.

Detta är i nuläget inte ett årsmötesbeslut. Dock har styrelsen beslutat att under 2019 pröva en öppnare process för nominering och beslut. Dessa val kommer att ske i anslutning till årsmötet men inte som en del av årsmötet.

Ombudsval 2019: Jury inför val av Årets förening

Antal: 1

Ett ombud som närvarar på beslutsmöte med fritidsnämnden. Mötet sker på dagtid. Vid jäv ersätter styrelsen ombudet. Ombuden adjungeras till ett par styrelsemöten (dagtid) med Malmö Ideella.

Detta är i nuläget inte ett årsmötesbeslut. Dock har styrelsen beslutat att under 2019 pröva en öppnare process för nominering och beslut. Dessa val kommer att ske i anslutning till årsmötet men inte som en del av årsmötet.

Ombudsval 2019: Etableringsmöten med myndigheterna

Antal: 1

Ett ombud för Idéburna sektorn i Malmö, som tillsammans med myndigheter deltar på sju dagtidsmöten under året. Rapport vid varje möte kring vår sektors engagemang inom etableringsprocessen. Ombuden adjungeras till ett par styrelsemöten (dagtid) med Malmö Ideella.

Detta är i nuläget inte ett årsmötesbeslut. Dock har styrelsen beslutat att under 2019 pröva en öppnare process för nominering och beslut. Dessa val kommer att ske i anslutning till årsmötet men inte som en del av årsmötet.

...