Valberedning för ForumCiv 2023-2024

Valberedning för ForumCiv 2023-2024

Nominera till ForumCivs valberedning

Förhandsnominering till (fem ledamöter) till valberedning inför årsmötet den 13 maj 2023 sker genom insändande på denna sida. Förhandsnominering kan ske via den här sidan fram till och med 10 maj 2023. Nominering efter detta datum sker på plats på årsmötet.  Nominering via den här sidan kommer endast till kansliet/organisationssekreteraren. 

Följande personer ska ingå i ForumCivs valberedning och väljas av årsmötet den 13 maj 2023, samtliga väljs för 1 års mandatperiod (högsta antal mandatperioder i följd är 3): 

  • 1 ordförande - sammankallande för valberedningen
  • 4 övriga ledamöter

Valbar till valberedning är den person som nominerats av medlemsorganisation, anställda inom ForumCiv kan inte nomineras. 

Valberedningens uppdrag

Valberedningen skall lämna förslag till årsmötet 2024 för val av följande poster inom föreningen:

  • ordförande
  • styrelseledamöter
  • auktoriserad revisor
  • förtroenderevisor
  • revisorssuppleanter

Valberedningen skall tillse att de personer som föreslås till olika uppdrag har nödvändiga erfarenheter och är medvetna om innebörden av den uppgift och det personliga ansvar som uppdraget innebär. Valberedningen skall eftersträva att styrelsens sammansättning speglar mångfalden av medlemsorganisationer samt eftersträva en jämn könsfördelning och spridning i ålder.

Valberedningens uppdrag är vidare att lämna förslag till arvoden och övriga villkor för de förtroendevalda.

Viktiga datum

Nomineringen öppnar:
2023-02-20
Nomineringen stänger:
2023-05-10
Sista svarsdag nomineringar:
2023-05-11
Sista svarsdag enkät:
2023-05-11

Valberedningen

Kontakt till kansliet: anna.kristiansson@forumciv.org

Förtroendeposter

Orförande - Sammankallande i valberedningen

Valberedningens sammankallande agerar som ordförande för valberedningen och har ett huvudansvar för att leda och samordna valberedningens arbete.

Antal: 1

Ledamot

Ledmöterna i valberedningen ansvarar för att tillsammans med sammankallande ta fram förslag på lämpliga kandidater till styrelsen och revisorer inför förtroendeval på årsmötet. Valberedningens uppdrag är vidare att lämna förslag till arvoden och övriga villkor för de förtroendevalda.

Antal: 4