Sköldkörtelförbundet

Valprocess inför Förbundsmöte 2022

Välkommen till Nominator

- ett verktyg för att ta emot och hantera nomineringar under valprocessen!

Just nu pågår valberedningens arbete med att söka efter kandidater till samtliga förtroendeposter i Sköldkörtelförbundet för mandatperioden april 2022 - april 2024. Ta chansen och engagera dig du också!

Nomineringsprocessen

 • Alla nomineringar sker genom Nominator (behöver du hjälp - hör av dig!). Du kan både nominera dig själv och/eller föreslå någon annan. Det enda kravet för att vara valbar på förbundsmötet är att personen som nomineras är medlem eller blir det under processen! 
   
 • När du nominerar så behöver du personens namn och kontaktuppgifter, förtroendeposten/-erna denne nomineras till samt gärna en kort motivering. (Du får ett bekräftelsemail när din nominering har mottagits)
   
 • Den som nomineras får ett mail från Nominator med information om att man har blivit nominerad samt en länk till Nominator där man har ett antal frågor att svara på. Dessa frågor kan man svara på i egen takt eftersom man via länken väljer ett lösenord till en egen användare på Nominator. Detta gör att man kan återkomma och komplettera sina svar vid ett senare tillfälle. Man behöver även acceptera sin nominering.
   
 • Efter att alla nomineringar inkommit genomför valberedningen digitala intervjuer under jan-feb-22. Valberedningen sätter därefter samman ett förslag inför förbundsmötet i april.
  Samtliga nominerade får en återkoppling av valberedningen i slutet av valprocessen.

Hör av er om ni har några frågor! 

Varma hälsningar
Valberedningen Sköldkörtelförbundet

(Uppdaterad: 220124)

Valbara poster

Under denna valprocess så bereder valberedning valet till följande förtroendeposter: förbundsordförande, ekonomiansvarig, ordinarie ledamöter samt suppleanter/ersättare för dessa, lekmannarevisor samt suppleant. 

Valberedning tar även emot nomineringar till ny valberedning; ordförande, 2 ledamöter samt 1 suppleant. Dessa nomineringar tas emot, information om kandidaterna samlas in och samtliga kandidater presenteras för förbundsmötet utan att valberedningen förordar någon.

Dessutom kommer en auktoriserad revisor samt ersättare föreslås och förslag till detta tas också emot. För att föreslå en revisor och en revisionsbyrå vill vi att att dessa är kontaktade och tillfrågade om att ställa upp för åren 2022-2024 (Räkenskapsår 2022-2023).
Nuvarande auktoriserad revisor: Allegretto

Nedan finns mer information om vad förtroendeuppdragen innebär.

Klicka här för att nominera dig själv
eller någon annan!

Viktiga datum

Nomineringen öppnar:
2021-12-11
Nomineringen stänger:
2022-03-25
Sista svarsdag nomineringar:
2022-03-25
Sista svarsdag enkät:
2022-03-25

Valberedningen

Mail: valberedningen@skoldkortelforbundet.se

Telefon: Skicka ett mail så vi även höras via telefon!

Om Sköldkörtelförbundet
Sköldkörtelförbundet är den svenska organisationen som samlar personer med sköldkörtelsjukdom. Vi arbetar för bästa möjliga hälsa hos en halv miljon sköldkörtelpatienter samt för att alla ska ha rätt till en individanpassad vård. Mer information om Sköldkörtelförbundet och vår verksamhet hittar du på vår hemsida: Sköldkörtelförbundet.

Förtroendeposter

Förbundsordförande

Förbundsordföranden har huvudansvaret för att förbundsstyrelsen utför sitt uppdrag, denne leder och fördelar arbetet samt har tillsammans med förbundsstyrelsen det övergripande ansvaret för förbundet och dess organisation mellan förbundsmötena. Förbundsordföranden är en representant för förbundet i kommunikationen utåt samt inom organisationen.

Ekonomiansvarig/ordinarie ledamot

Ekonomiansvarig är ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen. Denne kan även tilldelas andra roller och ansvarsområden utifrån styrelsearbetets behov. För mer information, se ordinarie styrelseledamot.

Ledamot

En ledamot är en del av förbundsstyrelsen som ska genomföra de beslut som förbundsmöte och förbundsråd tagit. Man har ett personligt ansvar för att aktivt delta i förbundsstyrelsens arbete. Ledamoten tilldelas specifika roller och ansvarsområden, oavsett detta har ledamoten samma grundansvar för förbundets verksamhet.

Suppleant

En suppleant är en del av förbundsstyrelsen och träder in som ledamot i styrelsearbetet vid ordinarie ledamots frånvaro eller om någon ledamot avgår under mandatperioden. Det innebär att en suppleant ska vara lika uppdaterad och engagerad i förbundets verksamhet som en ordinarie ledamot. Som suppleant kan man tilldelas specifika roller och ansvarsområden i styrelsen.

Auktoriserad revisor samt ersättare

En auktoriserad revisor genomför lagstadgad revision där de utifrån bl a förbundets bokslut granskar räkenskaper och verksamhet. Den ska även finnas till hands för styrelsen under hela mandatperioden vad gäller rådgivning och stöd i mer komplicerade frågor.

Krav gällande auktoriserad revisor:

 • Kontinuitet i samarbetet
 • Stor erfarenhet av ideell sektor/föreningsverksamhet
 • Erfarenhet av ideburen/värdedriven verksamhet

Förväntning:

 • God samverkan med ex styrelse och lekmannarevisor
 • Tydlighet och förtroendeingivande kommunikation
 • Tillgänglig och aktivt delta vid förbundsmöten, förbundsråd och vid andra tillfällen efter inbjudan från styrelsen

Lekmannarevisor samt suppleant

Lekmannarevisorns uppdrag är att granska förbundets verksamhet och därigenom vara medlemmarnas ögon under mandatperioden. Denne ska också finnas som ett stöd för styrelsen gällande verksamhetsfrågor, varför en god kommunikation med styrelsen är viktig. Denne ska också vara ett stöd för medlemmar som har frågor gällande verksamheten under mandatperioden.

Lekmannarevisorn omfattas av tystnadsplikt och får inte lämna upplysningar om sådant som kan skada förbundet eller styrelsen till utomstående part. En lekmannarevisor ansvarar även för att ha god kommunikation med samt att involvera sin suppleant.


Suppleant
En suppleant träder in om lekmannarevisorn frånträder sitt uppdrag. Det är därför viktigt att en suppleant är lika uppdaterad och engagerad i verksamheten som den ordinarie lekmannarevisorn.

Valberedning

Valberedningens huvuduppgift är att bereda val till förtroendeposter i Sköldkörtelförbundet. Arbetet styrs av fastställd arbetsordning vilket ger ramarna.

Valberedningens största fokus är valprocessen, vilken följer en tydlig struktur med analys och identifiering av behov och kompetenser för att sedan marknadsföra uppdragen och öppna ansökningsprocessen. När nomineringar inkommit genomförs bl a intervjuer för att kunna bedöma kandidaterna. Därefter sätts ett förslag samman med valberedningens förslag.