Styrelse- och förtroendenomineringar till kårens stämma 2019

Hej!

Nu är dags igen att nominera eldsjälar eller aktiva medlemmar med olika kompetenser och tidsmässiga resurser till kårens följande förtroendeposter: styrelse, verksamhetsrevisorer samt till valberedning.

Du kan även föreslå personer till andra viktiga förtroendeposter så som: kårens "lokaltomte"/lokalfogde, material- och ledaransvarig, webmaster mm.

Föreslå personer som du tror kan axla ansvaret i dessa poster och samtidigt kompletterar varandra på ett bra sätt.

Valberedning jobbar under nomineringsperioden genom att intervjua de sittande förtroendevalda och kollar upp deras intressen med att fortsätta eller byta till en annan roll. Vi jobbar dessutom utfirån en behovsanalys som baserar sig till kårens mål, resurser och behov.

 

Viggbyholms sjöscoutkår är världens bästa sjöscoutkår i Viggbyholm: 

Tänk på att våra olikheter är vår styrka - Alla resurser behövs. Våra brinnande intressen och kompetenser tillsammans gör skillnad samt är en förutsättning för framtida utveckling av kåren - Visst är det härligt!

 

Viktiga datum
Nomineringen stänger:
2019-03-25
Sista svarsdag nomineringar:
2019-03-25
Valberedningen

Minna Storm (sammankallande): minna.storm@scouterna.se

Bo Olofzon: bo@olofzon.se

Förtroendeposter

KÅRORDFÖRANDE

Antal: 1

ANSVAR & KVALIFIKATIONER

 

 • Huvudansvarig för kåren och dess verksamhet , kvalitet och säkerhet samt utvecklingen därav.
 • Löpande dialog med alla delar i verksamheten om hur verksamheten fungerar, om tidsinsats och ev. behov av avlastning.
 • Ansvarar för styrelsens arbete. Sammankallar och leder styrelsens möten (kallar till möten, delger deltagarna dagordning och handlingar).
 • Sammankallar och leder kårstämman. Ansvarar för att samtliga underlag till kårstämman tas fram – verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse för föregående år samt budget för nästkommande år.
 • Sprider information om beslut från kårstämman och styrelsens möten i kåren.
 • Genomför ett konstituerande styrelsemöte med den nya styrelsen direkt efter kårstämman.
 • Säkerställer att de beslut som fattats under kårstämman och i styrelsen genomförs genom att engagera ansvariga personer.
 • Är firmatecknare, det vill säga skriver under avtal och andra kontrakt i föreningens namn (även kårens kassör är fimatecknare).
 • Förvaltar och förbättrar löpande kårhandboken och uppdragsbeskrivningar för nyckelroller i kåren.
 • Representerar kåren utåt och utgör en sammanhållande kraft internt.
 • Är myndig.

TIDSÅTGÅNG

 

 • Se styrelsen
 • Tid för löpande arbete och kontakter med styrelsen, ledare, funktionärer m fl
 • Övrigt arbete enligt överenskommelse

KASSÖR

Antal: 1

ANSVAR & KVALIFIKATIONER

 

 • Informerar styrelsen om den ekonomiska situationen i föreningen och stämmer av in- och utbetalningar mot beslut.
 • Kontrollerar att termins-/medlemsavgifter likväl som avgifter för läger och övernattningar inbetalas.
 • Hanterar kvitton, ersätter utlägg och betalar fakturor.
 • Sköter kårens bokföring 
 • Tar fram förslag på budget för nästkommande år.
 • Tar fram årsbokslut och en ekonomisk berättelse vid årets slut.
 • Ansvarar för att revisioner genomförs och dokumenteras i en revisionsberättelse vid årets slut.
 • Hanterar bankkontakter.
 • Tömmer postlådan vid Näsbyviken samt i kårens lokal.
 • Deklarerar och lämnar inkomstuppgifter till Skatteverket.
 • Är firmatecknare, det vill säga skriva under avtal och andra kontrakt i föreningens namn (även kårordförande är fimatecknare).
 • Ansvarar för ansökan om lokalbidrag i samverkan med lokalfogde och kårordförande. Samverkar med och stöttar kårens bidragsombud.
 • Är myndig.

 

TIDSÅTGÅNG

 • Se styrelsen 
 • Löpande arbete enligt denna rollbeskrivning
 • Övrigt arbete enl.  överenskommelse

REVISOR

ANSVARSOMRÅDEN

 

 • Granskar årligen kårens räkenskaper och ser att de överensstämmer med tagna beslut.
 • Bedömer om styrelsen har skött sitt uppdrag under verksamhetsåret.

 

TIDSÅTGÅNG

 • Ett par kvällar per år

VICE KÅRORDFÖRANDE

Antal: 1

ANSVARSOMRÅDEN

 

 • Ersätter kårordförande om denna får förhinder och inte kan närvara.
 • Har kunskap om ordförandes roll och uppgift i föreningen.
 • Ytterligare uppdrag enligt överenskommelse.

 

TIDSÅTGÅNG

 • Se styrelsen ovan
 • Övrigt arbete enl.  överenskommelse

KÅRSTYRELSE

ANSVAR & KVALIFIKATIONER

 

 • Ansvarar för kårens verksamhet, ekonomi och administration.
 • Övergripande ansvar för kårens målsättning, verksamhetsplanering, utveckling, kvalitet, säkerhet och information inklusive föräldrakontakter.
 • Bör bestå av en kombination av ledare, funktionärer, föräldrar och aktiva scouter och ha en jämn könsfördelning.
 • Valberedning uppmuntrar att varje avdelning utser en avdelningskandidat 
 • Väljs av kårstämman  efter förslag från valberedningen.

 

TIDSÅTGÅNG

 • En kväll per månad för styrelsemöten samt ev ett längre strategimöte per år
 • Tillgänglig per mail och telefon för löpande diskussioner

VALBEREDNING

ANSVAR & KVALIFIKATIONER

 

 • Föreslår styrelsemedlemmar och revisor till kårstämman. Löpande arbete under året för att hitta lämpliga kandidater.
 • Väljs av kårstämman. Deltagarna i valberedningen bör känna till kårens medlemmar. Avgående styrelsemedlemmar ingår ofta i valberedningen.

 

TIDSÅTGÅNG

 • Ett par kvällar per år
 • Löpande bevakning under året
...