Ax bildades 1996 och är en samarbetsorganisation för i Sverige verksamma, rikstäckande organisationer aktiva inom ideellt kulturutövande. Ax vision är att vara en röststark arena för amatör- och deltagarkulturens självklara plats i samhället och kulturpolitiken.

Ax har gjort tre vägval i arbetet med att uppnå visionen: Lyssna – Ax lyssnar aktivt på sina medlemmar i syfte att förstå amatörkulturens behov och förutsättningar Samverka – Ax samlar och samarbetar med andra aktörer för att sprida medvetenhet och kunskap om amatörkultur Påverka – Ax driver en tydlig agenda gentemot beslutsfattare och opinionsbildare. Mer information på hemsidan www.axkultur.se

Om styrelsearbete inom ax. Styrelsen i Ax är en arbetande styrelse och arbetar med att genomföra ovanstående och den verksamhetsplan som årsmötet antar. 2019 års styrelse beräknade att arbetet tar mellan 10 och 30 timmar i månaden i snitt. Under 2019 hade styrelsen 7 stycken styrelsemöten och ett arbetsmöte på vardera 3-4 timmar. Styrelsemötena äger ofta rum vardagar, dagtid eller eftermiddag/ kväll beroende på vad som passar styrelsemedlemmarna. 

Att vara en del av Ax styrelse är ett intressant uppdrag där du företräder omkring 20 olika medlemsförbund och får möjligheten att arbeta spetsinriktat för att främja den ideella kulturen i Sverige. Företrädandet kan bland annat ske på konferenser, möten med beslutsfattare och i dialog med medlemmarna.

Mandatperioden är två år. Valbar är medlem i medlemsorganisation i Ax.

Om valberedningen. Valberedningen är den grupp förtroendevalda som fått till uppdrag att hitta och granska kandidater till förtroendeuppdrag i ax. Gruppen kommer även sammanställa ett förslag till årsmötet. Årets Valberedning består av: Milda Gontaite, Niklas Carlsson och Patrik Andersson Tidman.

Om du/ni inte vill nominera ledamöter via Nominator går det naturligtvis bra att maila nomineringen till e-post: valberedning@axkultur.se
 

Viktiga datum
Nomineringen öppnar:
2020-12-11
Nomineringen stänger:
2021-03-30
Sista svarsdag nomineringar:
2021-03-30
Sista svarsdag enkät:
2021-03-30
Valberedningen

Du kan kontakta valberedningen genom att maila valberedning@axkultur.se

Förtroendeposter

Valberedare

Förbereder förtroendeval

Antal: minst 3

Ordförande

Ordföranden har ansvar för att leda Ax och styrelsen i arbetet under mandatperioden. Posten innebär en arvodering och kräver således att personen kan avsätta tid för uppdraget.

Antal: 1

Ledamot

Arbetar aktivt med att driva de frågor som styrelsen beslutar om och för att föra fram ev. nya frågor till beslut. Vissa väljs på två år och därför väljs inte alla om vid varje årsmöte. Det totala antalet är alltså fler än 4.

Antal: 3-4

Verksamhetsrevisor

Granskar styrelsens förvaltning.

Antal: 1

Verksamhetsrevisorssuppleant

Granskar styrelsens förvaltning i händelse av att ordinarie förtroendevald revisor inte kan.

Antal: 1
...