Skapa ny sida - Gratis

Organisation

Exempelvis "Förtroendeval 2020".

Administratör

Denna person kommer att bli administratör för sidan, vilket tillåter personen att göra ändringar i sidans inställningar samt ger möjlighet att skapa användarkonton för valberedare.

Inställningar för sidan

Detta är de grundläggande inställningarna för sidan, de går att justera senare. Fler inställningar ska göras när sidan är skapad och du är inloggad.

http://nominera.se/z9u3Uv

Detta kommer att bli adressen till er sida. Adressen finns med i den bekräftelse som skickas till dig när sidan har skapats.
Från och med detta datum kan sidans besökare nominera. Lämna blankt om det ska gå att nominera omgående.
Sista datum att nominera någon. Vid midnatt stängs möjligheten att nominera automatiskt. Valberedare kan dock fortfarande lägga till nomineringar.
Allmänna villkor

1. Allmänt
Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Kunden och Sverok Admin AB, org. nr 556860-6791 (nedan kallat Sverok Admin), med avseende på de produkter, programvaror eller tjänster som finns tillgängliga på nominera.se eller underliggande sidor (nedan kallad tjänsten).

I samband med Kundens registrering och beställning godkänner Kunden att Sverok Admin lagrar och använder Kundens uppgifter i sin verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot Kund. Kunden har rätt att ta del av den information som Sverok Admin har registrerat om Kunden. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan Kunden begära att informationen ska rättas eller tas bort.

Sverok Admin AB förbehåller sig rätten att uppdatera dessa villkor när som helst utan underrättelse. Kunden kan ta del av den senaste versionen av de allmänna villkoren på https://nominera.se/allmannavillkor.

I de fall då Sverok Admin inte tillämpar någon rättighet inom ramen för detta avtal utgör detta inte ett ställningstagande för att avsäga sig de rättigheterna.

Tjänsten licensieras till Köparen. Sverok Admin behåller äganderätten till tjänsten.

Överträdelser av dessa villkor kan resultera i att Kundens användarkonto stängs av. Överträdelser resulterar också i att Kundens rätt att nyttja tjänsten tas tillbaka. Om möjligt försöker Sverok Admin kontakta Kunden via e-post inför en potentiell avstängning.

Dessa villkor utgör hela överenskommelsen mellan Kunden och Sverok Admin AB, alla andra tidigare avtal ersätts av detta avtal. Det finns inga muntliga avtal jämte detta avtal.

Tvist med anledning av tillämpningen eller tolkningen av dessa villkor ska avgöras i svensk allmän domstol enligt svensk lag.

2. Servicevillkor
Kunden använder denna tjänst helt på egen risk. Sverok Admin AB garanterar inte att tjänsten möter Kundens behov eller förväntningar, levereras utan avbrott, levereras säkert, levereras felfritt, att resultat från tjänsten är felfria eller tillförlitliga, att fel i tjänsten blir avhjälpta.

Kunden är införstådd med och accepterar att Sverok Admin AB inte är ansvarig för några direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser relaterat till tjänsten. Med indirekt skada avses exempelvis förlust av data, hinder att uppfylla förpliktelser mot tredje man eller utebliven nytta av tjänsten.

Kunden är i förhållande till Sverok Admin ensam ansvarig för all den information som överförs till tjänsten via Internet, samt för allt som publiceras på tjänstens serverutrymme, inklusive länkade objekt, som tillhandahålls av Sverok Admin. Kunden är följaktligen ansvarig för att såväl utländsk som i Sverige gällande upphovsrättslag och andra svenska lagar och förordningar följs och att eventuellt nödvändiga tillstånd finns för att samla in, lagra, bearbeta och sprida information.
För att värna om användarnas integritet hanterar Sverok Admin all information om Kunden och Kundens användare som konfidentiell. Dock kan Sverok Admin via domstolsföreläggande åläggas att lämna ut sådana uppgifter till berörda myndigheter.

Sverok Admin utövar ingen kontroll över information eller material som finns på Sverok Admins servrar. Sverok Admin är inte heller skadeståndsskyldigt om någon gör intrång på Sverok Admins servrar och datorresurser och skaffar sig tillgång till, förstör eller förvanskar information. Sverok Admin ansvarar inte för eventuellt kränkande information som finns på Sverok Admins servrar.

Kunden är skyldig att anskaffa de licenser eller tillstånd från såväl privata aktörer som offentliga myndigheter, som krävs på grund av innehållet som laddats upp av Kunden. Sverok Admin förbehåller sig rätt att fritt pröva om reglerna efterföljs av Kunden. Kunden ansvarar även för att allmänt accepterade etiska normer och att Sverok Admins eller statlig myndighets anvisningar för bruk av tjänsten efterföljs. Kunden ansvarar ensam för alla eventuella skadeståndanspråk som kan riktas mot Kunden från tredje part på grund av det innehåll som Kunden eller dess användare laddar upp i tjänsten.

Kunden ansvarar för att utskickande av eller medverkande till spam bland Kundens användare ovillkorligen leder till avstängning.

Där benämningen "obegränsat" anges av Sverok Admin innebär det att tjänsterna erbjuds inom rimliga gränser för mjuk- och hårdvarans kapacitet. Sverok Admin förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avgöra gränserna för vad som är rimligt. Om Kunden förbrukar mjuk- eller hårdvaruresurser som överstiger vad Sverok Admin anser vara rimligt, äger Sverok Admin rätt att stänga ner Kundens tjänst med omedelbar verkan.

Teknisk support för tjänsten erbjuds kostnadsfritt efter bästa förmåga och endast via e-post.

Kunden är införstådd med att Sverok Admin kan nyttja tjänster från tredje part (exempelvis serverleverantör) i arbetet med att leverera tjänsten.

Sverok Admin kan ta bort, förändra, lägga till (tillfälligt eller permanent) funktioner inom ramen för tjänsten efter eget beslut.

Inom delar av tjänsten kan Sverok Admin erbjuda personlig URL (webbaddress). Kunden är införstådd med att Sverok Admin kan byta ut eller underkänna Kundens val av personlig URL om Kunden medvetet eller omedvetet gör intrång på varumärken eller för att den valda adressen kan uppfattas som stötande.

Inom delar av tjänsten kan Sverok Admin erbjuda personlig anpassning av grafisk profil, inklusive logotyp. Kunden är införstådd med att Sverok Admin kan byta ut eller underkänna Kundens val av inställningar och uppladdad grafik om Kunden medvetet eller omedvetet gör intrång på varumärken eller för att innehållet kan uppfattas som stötande.

3. Hantering av personuppgifter
Kunden tar på sig rollen som personuppgiftsansvarig i förhållande till de användare som sparar sin information inom tjänsten. Sverok Admin agerar personuppgiftsbiträde i förhållande till Kunden.

Sverok Admin är begränsad till att genomföra personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att felsöka Nominator.

Åtkomst till personuppgifter är begränsad till sådan personal vid Sverok Admin som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter enligt detta avtal.

Sverok Admin upprätthåller den tekniska säkerhetsnivån efter bästa förmåga för att förhindra obehöriga från att få tillgång till Kundens data.

Vid misstanke om eller vid konstaterat intrång i systemet ska Sverok Admin meddela administratörer för Kundens tjänst inom 24h.

Respektive användare inom tjänsten har översikt över sina egna personuppgifter samt har möjlighet att ändra och radera sina egna personuppgifter.


Sverok Admin tillser att personuppgifter som lagrats raderas inom 3 månader från och med det att giltighetsperioden för tjänsten löper ut. Kunden kan på eget initiativ, genom verktyg i gränssnittet, begära radering av all data inom ramen för tjänsten.
Sverok Admin för löpande backuper av kundens data. Backuper finns kvar även efter radering av data. Sverok Admin tillser att personuppgifter som lagrats i backuper raderas inom 3 månader från det att backup upprättades.

Kunden ansvarar för att dess användare inom tjänsten tilldelas rätt användarnivå och därmed korrekt tillgång till data i enlighet med Kundens rutiner och bestämmelser.

Sverok Admin har rätt att föra över kundens data till tredjepartsleverantör inom EU. Sådana leverantörer ska då hantera personuppgifter i enlighet med detta avtal.

4. Avtalstid
Tjänsten löper enligt den period som Kunden väljer i samband med beställning av tjänsten, med början från det datum bekräftelse har utfärdats av Sverok Admin. Tjänsten upphör automatiskt vid periodens utgång om inte Kunden på eget initiativ förlänger perioden. Kunden kan på eget initiativ avsluta tjänsten före periodens utgång.

5. Köpvillkor
Sverok Admin tillämpar förskottsbetalning för tjänsten. Alla priser anges inklusive moms.

Utförande av tjänsten påbörjas direkt efter att betalning är genomförd och Kunden är införstådd med att det inte finns någon ångerrätt och därmed ingen möjlighet till återbetalning.

Alla priser för tjänsten kan komma att justeras av Sverok Admin. Prisändring påverkar inte pågående avtal utan får effekt först vid eventuell förlängning av tjänstens period.

2019-06-13