HBT-Socialdemokrater

Kongress 2023

Kongress 2023

Här kan du som medlem i HBT-Socialdemokrater nominera kandidater till förbundsstyrelse samt revisorer. Den du nominerar ska vara tillfrågad och behöver logga in här och tacka ja innan nomineringen gäller. För att ta fram förslaget finns en valberedning som valdes på kongressen 2021.

 

Valberedningens fyra ledstjärnor: 

*Bred representation inom HBTQ+

Att sträva efter en styrelse som tillsammans har kunskap och erfarenhet från hela HBTQIA+området känns självklart.

 

*Egenskaper/erfarenheter som stärker styrelsearbetet

Vi lägger stor vikt vid att analysera styrkor och svagheter i den nuvarande styrelsen för att kunna presentera kandidater som tillsammans kommer kunna uträtta än mer.

 

*Möjlighet att lägga ner tid

Livet är mer än bara HBT-S men väljer du att engagera dig i vår förbundsstyrelse, behöver du kunna bidra med faktiskt arbete. Bättre att många gör lite, än att en gör allt.

 

*Mångfald kopplat till etnicitet och ålder 

Mångfald över etnicitets- och generationsgränser blir viktigt för att vi inte ska förlora kontakten med historien.

 

-Vad är inte lika viktigt? 

Andra urvalskriterier som valberedningen diskuterat är bland annat ifall hela landet ska vara representerat och ifall större distrikt ska ha fler ledamöter i förbundsstyrelsen samt vikten av erfarenhet av styrelsearbete i ideella verksamheter. Vi menar att dessa saker inte är oviktiga, men att ovan fyra övergripande kriterier väger tyngre.

 

Att sitta i Förbundsstyrelsen

Uppdraget innebär att man är ansvarig för förbundets hela verksamhet, dess ekonomi och dess medlemmar. Detta kräver att samtliga i förbundsstyrelsen är insatta i dessa frågor och deltager aktivt på styrelsemöten och i andra sammanhang där styrelsens närvaro är efterfrågad.

Förbundsstyrelsen är förbundets ledning, men även en resurs för att utföra uppgifter som krävs, samtliga i förbundsstyrelsen förväntas utföra arbetsuppgifter utöver att deltaga på styrelsemöten och aktiviteter, detta i olika mån beroende på uppdrag.

Viktiga datum

Nomineringen öppnar:
2022-12-13
Nomineringen stänger:
2023-03-12
Sista svarsdag nomineringar:
2023-03-12
Sista svarsdag enkät:
2023-03-12

Valberedningen

valberedning@hbts.se

Sammankallande Isabel Woodbridge samt EmmaLi Edenbrink, Eva Nilsson, Tobias Stensson Närvä.

Valberedningens uppdrag

Valberedarna har till uppgift att, baserat på inkomna nomineringar, sammanställa ett förslag på personer att välja vid förbundets kongress.

Valberedarna arbetar med intervjuer, personutvärderingar av olika slag, samt observationer av den sittande förbundsstyrelsens arbete.

Valberedarna väljs av kongressen på förslag av kongressombuden och ingår inte i denna nomineringsprocess.

Förtroendeposter

Vice förbundsordförande

Vice ordförande är ordförandens ställföreträdare. Vice ordförande ska närsomhelst kunna ta över ordförandens uppgifter och verkställa dessa. Vice ordförande är en del av styrelsens verkställande utskott.

Vice ordföranden ska kunna agera stöd och bollplank för ordföranden. Vice ordföranden måste vara lika insatt i förbundets frågor och förhållanden som ordföranden.

Vice ordföranden bör ha samma förmåga som ordföranden att hantera media och representera förbundet, samt samma ledarskapsegenskaper.

Antal: 1

Förbundssekreterare

Förbundssekreteraren är ansvarig för förbundets skriftliga dokumentation, styrelsens protokoll och kommunikation. Förbundssekreteraren ingår i verkställande utskottet.

Förbundssekreteraren bör ha goda kunskaper i de praktiska göromål som finns kring förbundsstyrelsens arbete, vara en person med gott ordningssinne och ha en förmåga att stötta styrelsen med planering, dokumentation och kommunikation.

Förbundssekreteraren förväntas göra en del arbete själv, men bör kunna delegera arbetsuppgifter till andra i styrelsen.

Antal: 1

Styrelseledamöter

Ledamöter i styrelsen är tillsammans ansvariga för styrelsens arbete och förbundets hela verksamhet.

En styrelseledamot måste vara beredd att utföra arbete i styrelsens arbetsgrupper, projekt och löpande verksamhet. Styrelseledamöternas främsta uppgift är att deltaga i styrelsens arbete och bidra med sina kunskaper och sin arbetsinsats. Utöver detta förväntas styrelseledamöterna i viss mån bidraga med arbetsinsatser även utanför styrelsemöten och sammankomster.

Antal: 12

Revisor

Förbundets lekmannarevisorer har till uppgift att på medlemmarnas uppdrag, tillse att förbundets styrelse följer stadgar, reglementen, lagar och fattade beslut. 

Revisorerna ska genomföra granskningar av både ekonomisk och övrig dokumentation som rör beslut fattade av förbundsstyrelsen och dess verkställande utskott.

Revisorerna bör ses som och sträva efter att arbeta med att löpande kunna vara förbundsstyrelsen tillhanda för frågor kring till exempel beslutens riktighet, ekonomiska spörsmål och liknande.

Antal: 2

Revisorsersättare

Revisorsersättare ska kunna ersätta ordinarie revisor om det behövs och bör därför vara lika insatt i revisionsarbetet som ordinarie revisorer.

Antal: 1