Processen för nominerade.                                                                                                                  (O.B.S. man kan nominera bara till ETT POST)

Här beskriver vi hur valberedningsprocessen går till. När en person nomineras till ett förtroendeuppdrag i lagerklubbens, som valberedningen bereder, så går processen till enligt följande.

 1. Nominering av person
 2. Den nominerade person kommer att få ett SMS eller ett MAIL 
 3. Personen tackar ja eller nej via SMS eller Mail
  Den nominerade personen får tacka JA eller NEJ till nomineringen.
 4. Vid ja: Den nominerade personen får fylla i en mer djupgående kandidatpresentation. Denna enkät syftar till att ge större kunskap om kandidaten och ligga som underlag för.
 5. Valberedningen ta kontakter med alla kandidaterna och så bokar vi intervju med de.
 6.  Intervjuär med kandidatena.
 7. Valberedningen återkopplar till kandidaten efter urvalet.
 8. Förberedelse  genomförs för de kandidater som kommer föreslås.
 9. Valberedningens förslag presenteras.
 10. Valen genomförs på årsmöte 2019.

Ledamöter i valberedningen.                                                                                              Lagerklubbens valberedning utgörs av:

Kontakt.

Kontakta Lagerklubbens valberedning på valberedning2018@outlook.com eller på våran facebook sidan valberedning val.
Valberedningen arbetar helt ideellt och därför kan det i vissa perioder dröja innan du får ett svar

Viktiga datum
Nomineringen öppnar:
2018-10-04
Nomineringen stänger:
2018-12-02
Sista svarsdag nomineringar:
2018-12-02
Valberedningen

Ledamöter i valberedningen.                                                                                              Lagerklubbens valberedning utgörs av:

Kontakt.

Kontakta Lagerklubbens valberedning på valberedning2018@outlook.com eller på våran facebook sidan valberedning val.
Valberedningen arbetar helt ideellt och därför kan det i vissa perioder dröja innan du får ett svar

Förtroendeposter

Ordförande

Antal: 1

Orförande är ofta en central person i styrelsen och föreningen. Den som driver på och verkar för arbetets framåtskridande. Styrelsens ordförande spelar en mycket viktig roll för hur effektivt och framgångsrikt styrelsearbetet blir. Den som är ordförande har ett helhetsansvar och ska se till att stimulera, uppmuntra och låta olika viljor komma till tals. Helt enkelt skapa förutsättningar för att uppgifter och ärenden diskuteras och behandlas på ett sådant sätt att alla i styrelsen känner delaktighet i ett beslut. Ordföranden måste ha auktoritet utan att agera på ett auktoritärt sätt. Det är viktigt att vara en god lyssnare och se till att man inte går in och dominerar en diskussion.

Studieorganisatör

Antal: 1

Som studieorganisatör är din roll att peppa medlemmar att förtroendevalda till utbildning. Du är styrelsens kontaktperson i utbildningsfrågor och bidrar direkt till dina kollegors kompetensutveckling. Kunskap är makt, makt att påverka och förändra villkor. Kunniga och aktiva medlemmar bildar en stark organisation som agerar och vågar. Därför är våra studieorganisatörer så viktiga!

Kassör/fyllnadsval (1 år)

Antal: 1

Kassör

Att vara kassör i en ideell förening innebär många gånger en ganska stor arbetsbelastning. Den som blir förtroendevald till detta uppdrag bör ha ett stort intresse och engagemang i föreningen. Kassören bör även ha erfarenhet av eller kunskap om förhållandet mellan ekonomi och verksamhet i föreningslivet.

Kassören har hand om de övergripande ekonomiska uppgifterna. Man kan säga att kassören förvaltar föreningens ekonomiska tillgångar. Kassören är ansvarig att kontinuerligt informera om den ekonomiska situationen i föreningen. Registrering av medlemsavgifter och betalning av fakturor. Kassören får i dessa fall en mer ledande funktion och även granskande av att de anställda behandlar föreningens ekonomi på det sätt som styrelsen beslutat om. I de flesta mindre föreningar har dock kassören ansvar för att skriva förslag till budget, bokföra och göra bokslut.

Kassören är ofta tillsammans med ordförande firmatecknare för föreningen. Kassören är också ofta ansvarig för att söka bidrag, från organisationer och myndigheter. 

Kassören är vanligtvis ansvarig för att deklarera, lämna inkomstuppgifter till Skatteverket.

Ungdomsorganisatör

Antal: 1

Ungdomsorganisatörens uppdrag är att bedriva ungdomsverksamhet på sin arbetsplats. Det handlar om att värva nya unga anställda samt att aktivera unga medlemmar.

Ledamot

Antal: 2

Att vara ledamot i en föreningsstyrelse är oftast givande och många gånger väldigt lärorikt. Det man tar med sig från ett styrelseuppdrag är ofta erfarenhet att samarbeta, kunskaper om ledning och styrning samt många nya vänner och kontakter. Men att sitta i en styrelse innebär också krav och ett stort ansvar för föreningens verksamhet. Därför är det centralt att styrelseledamöterna känner sig engagerade i föreningens verksamhet och är beredda att lägga tid och energi för att leda föreningen. Det är mycket viktigt att de som blir valda till styrelseledamöter känner till vad deras uppdrag är och vilket ansvar de har gentemot medlemmar, anställda och ledare.

Suppleant

Antal: 6

Att vara Suppleant innebär att man bli kallat på alla möten och deltar i styrelsearbetet fullt ut.  Men en suppleant kan inte vara ordförande, och enligt många stadgar inte heller inneha annan ansvarspost (typ kassör, sekreterare). När en ordinarie ledamot är frånvarande, träder en suppleant in, med rösträtt. Det kan vara tillfälligt, för ett visst möte, eller permanent, om t ex en ledamot flyttar eller avgår.  När en suppleant ersätter en styrelseledamot har personen samma ställning och ansvar som övriga styrelseledamöter. Suppleanterna är inte personliga, utan bör träda in i en på förhand bestämd ordning (rangordnas på stämman eller på konstituerande styrelsemöte), eller lottas.

Skyddsombud morgon/dag

Antal: 1

Skyddsombudets uppgift är att arbeta för en bra arbetsmiljö och bevaka att det finns skydd mot ohälsa och olycksfall i arbetet. Skyddsombudet, eller arbetsmiljöombudet som det också kallas, ska även bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen. Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka i arbetsmiljöarbetet. Visserligen har arbetsgivaren det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, men det är ett krav att de anställda ska vara med i arbetsmiljöarbetet. Skyddsombudet är de anställdas representant. På arbetsplatser med minst fem anställda ska skyddsombud utses. De fungerar som arbetstagarnas representant både för ordinarie och inhyrd personal. Om arbetet är riskfyllt ska det finnas skyddsombud även på arbetsplatser med färre än fem anställda.

Skyddsombud kväll

Antal: 1

Skyddsombudets uppgift är att arbeta för en bra arbetsmiljö och bevaka att det finns skydd mot ohälsa och olycksfall i arbetet. Skyddsombudet, eller arbetsmiljöombudet som det också kallas, ska även bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen. Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka i arbetsmiljöarbetet. Visserligen har arbetsgivaren det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, men det är ett krav att de anställda ska vara med i arbetsmiljöarbetet. Skyddsombudet är de anställdas representant. På arbetsplatser med minst fem anställda ska skyddsombud utses. De fungerar som arbetstagarnas representant både för ordinarie och inhyrd personal. Om arbetet är riskfyllt ska det finnas skyddsombud även på arbetsplatser med färre än fem anställda.

Skyddsombud morgon/dagfyllnads (2 år)

Antal: 1

Skyddsombudets uppgift är att arbeta för en bra arbetsmiljö och bevaka att det finns skydd mot ohälsa och olycksfall i arbetet. Skyddsombudet, eller arbetsmiljöombudet som det också kallas, ska även bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen. Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka i arbetsmiljöarbetet. Visserligen har arbetsgivaren det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, men det är ett krav att de anställda ska vara med i arbetsmiljöarbetet. Skyddsombudet är de anställdas representant. På arbetsplatser med minst fem anställda ska skyddsombud utses. De fungerar som arbetstagarnas representant både för ordinarie och inhyrd personal. Om arbetet är riskfyllt ska det finnas skyddsombud även på arbetsplatser med färre än fem anställda.

Rep-ombud

Antal: 5

Ett rep-ombud och rollen.

Vår arbetsplats skickar 5 stycken repombud till två möten på avd 20. Ett årsmöte och ett avstämnings-möte.

På årsmötet väljs Handels-styrelse för avd 20. Det är samma roll som våra medlemmar har på våra egna årsmöten när vår styrelse väljs.

Det måste inte vara en medlem av styrelsen, men det behöver vara en medlem med insikt i Handels och förståelse för roll samt vikten av den.

Revisorsersättare

Antal: 2

Revisorernas uppgift är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsen arbete. Revisorernas väljs, precis som styrelsen och valberedningen, på årsmötet av föreningens medlemmar. Hur många revisorer som föreningen ska ha regleras i stadgarna. Revisorerna måste vara aktiva under hela verksamhetsåret.

...