Välkommen till förtoendevalet för Sverok Västerbotten för år 2021!

Här samlas alla kandidater som är intresserade av att forma distrikets verksamhet 2021!

På årsmötet väljs styrelse, revisorer och valberedning. Styrelsen har flera uppdrag som beskrivs mer ingående här nedan. Revisorn ska granska styrelsens arbete. Valberedningen har i uppdrag att ta fram ett förslag på kandidater till nästkommande årsmöte där en ny styrelse ska väljas.

Är du en av dem? Eller vet du någon som skulle passa perfekt? Då är det hög tid att nominera dig eller någon som skulle passa till de olika posterna.

Årsmötet hålls den 31:a januari 2021 på Sv erok Västerbottens Discord-server.

Styrelsen

Styrelsen är en grupp ledamöter som blir valda för året under årsmötet. Enligt stadgarna ska det väljas en ordförande, en kassör och 5 (fem) till 7 (sju) ledamöter. Bland ledamöterna väljer styrelsen även en vice ordförande, som har i uppdrag att avlasta och ersätta ordföranden, samt en sekreterare, som har i uppdrag att ta fram en stor del av styrelsens dokumentation. Posterna vice ordförande och sekreterare beskrivs mer under "ledamot" nedan.

Styrelsemedlemmarna ska tänka långsiktigt och strategiskt i sina beslut men även fokusera på att utveckla vad som kan ändras nu. De ska vara villiga att spendera på styrelsearbete och på distriktet. Tid och engagemang är viktigare än kunskap och erfarenhet. Det går alltid att lära sig nya saker vid engagemang! Minimum är att kunna delta på styrelsemöte en gång i månaden. Styrelsemedlemmar bör ha tid att utföra arbete utöver detta.

Alla styrelsemedlemmar ska:

 • delta på styrelsemöte.
 • läsa handlingar innan styrelsemöte.
 • svara på kallelse till styrelsemöte i god tid.
 • göra de uppgifter de tar på sig.
 • utåt stå enade.
 • stötta medlemsföreningar vid frågor / problem.
 • göra en överlämning av deras arbete till nya styrelsemedlemmar.
 • bedriva påverkansarbete
 • attestera begäran om ersättning.
 • finnas tillgänglig för valberedningen och revisorer vid behov.
 • arbeta tillsammans med RFK.

 

Viktiga datum
Nomineringen stänger:
2021-01-23
Sista svarsdag nomineringar:
2021-01-28
Sista svarsdag enkät:
2021-01-23
Valberedningen

Isa Blomberg

Förtroendeposter

Ordförande

Ordföranden har den ledande rollen och ska vara ansiktet utåt för distriktet. Hen leder arbetet som styrelsen ska göra och har den regelbundna kontakten med anställda samt har kontakt med distriktets arbetsgrupper och styrelsemedlemmar om deras arbete. Ordföranden ska planera styrelsens arbete under mandatperioden, kalla styrelsen till styrelsemöten. Ordföranden ska fördela resurser inom styrelsen och även ansvara för att årsmöteshandlingarna inkommer i tid.

Antal: 1

Kassör

Kassören planerar budget för nästkommande år och/eller en budget för flera år framåt i tiden där behovet finns. Hen bokar resor åt distriktet där behovet finns, hanterar utlägg och har kontakt med den ekonomisk ansvarig på förbundet. Kassören ska också hjälpa till med landstingsbidragsansökan, betala och skapa fakturor samt sköta bokföringen. Det är kassörens ansvar att ha koll på årsbudgeten. Om styrelsen väljer vice kassör så ska kassören ha regelbunden kontakt med den personen om ekonomiska läget, annars ha direkt kontakt med ordförande. Vice kassör ska vara beredd på ta rollen som kassör. Kassören sköter också överlämningen till nästkommande kassör för att förklara hur allt fungerar.

Antal: 1

Ledamot

Ledamöter ska ingå i arbetsgrupper och delta på arbetsmöten, samt kunna representera distriktet på evenemang. Det är därför ledamöterna ofta sköter mycket av att bedriva verksamheten och uppgifterna styrelsen har i distriktet. Styrelsen väljer internt även en vice ordförande och sekreterare bland ledamöterna, samt kan styrelsen välja att ha en vice kassör.

Vice ordförande

Vice ordföranden delar ordförandens arbete och tar över detta vid behov. Därför är det viktigt att vice ordföranden har regelbunden kontakt med ordförande om dennes arbete.

Sekreterare

Sekreteraren är ansvarig för distriktets dokumentation. Arbetsuppgifterna i detta är att skapa styrelsemötes dagordning inför varje styrelsemöte, arkivera och digitalisera dokument samt att publicera alla styrelsedokument efter påskrivning. Det är därför ävens sekreterarens uppgift att se till att alla styrelsedokument och årsmötesdokument är påskrivna.

På årsmötet väljs 2 (två) - 5 (fem) ledamöter

Antal: 7

Revisor

På distriktsårsmötet väljs två revisorer, ihop med personliga ersättare. Revisorernas uppgift är att granska styrelsens arbete under året. Revisorn ska kontrollera så att styrelsen följer stadgarna och årsmötets beslut samt att ekonomin hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Revisorn är inte med i styrelsen men har rätt att se alla underlag, såväl styrelseprotokoll som bokföring och verifikat (kvitton). Ihop med revisor väljs 1 (en) revisorserättare, som ersätter revisorerna där detta behövs.

Antal: 2

Valberedning

Valberedningens uppdrag är att till årsmötet föreslå personer som bör väljas till de olika förtroendeposter. Deras arbete består av att ta emot nomineringar, föra intervjuer med de nominerade och ta fram förslaget. Under året har de kontinuerlig kontakt med styrelsen för att se hur arbetet går för att kunna ta detta till hänsyn till nästa år. En valberedare gynnas också om denne har ett starkt nätverk och kan tipsa om folk att söka till olika förtroendeposterna.

Årsmötet väljer 2 (två) valberedare, varav en av dessa är sammankallande.

Antal: 2
...