Förtroendeval 2023

Förtroendeval 2023

Bli en del av ForumCivs styrelse!

Vi söker dig som i vår styrelse tillsammans vill verka för en rättvis och hållbar värld där alla människor har makt att förändra!

ForumCiv är Sveriges största plattform för civilsamhället med runt 200 medlemsorganisationer med olika tematiskt fokus, stora och små. Vi vill att den bredden ska synas i vår organisation, särskilt i styrelsen. 

ForumCivs styrelse består av elva personer som väljs av årsmötet: ordförande samt tio ledamöter. Samtliga i styrelsen väljs på mandatperioder om två år och nomineras av ForumCivs medlemsorganisationer. Mellan ForumCivs årsmöten är det styrelsen som är organisationens högst beslutande organ samt ansvarar för föreningens verksamhet. Styrelsen representerar inte sin organisation eller nominerande organisation utan hela ForumCiv. Den verkställer och bereder årsmötets beslut och fattar beslut om ForumCivs verksamhet. Den förvaltar föreningens tillgångar, avger verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning samt anställer generalsekreterare. 

Är du eller någon du tänker på  en bra representant och stödjer Forum Civs vision? Varmt välkommen att nominera till vår styrelse. Så kan vi skapa förändring tillsammans!

Hur nominerar man?

För att en nominering ska kunna behandlas av valberedningen ska den inkomma i detta verktyg senast 10 april 2023. Nomineringar kan i övrigt också framställas ända fram till det att valet behandlas på årsmötet. 

Vem kan nominera?

Alla medlemsorganisationer i ForumCiv kan nominera till förtroendeuppdragen.

Val av styrelse för verksamhetsåret 2023–2024

När ForumCivs årsmöte sammanträder den 13 maj 2023 kommer ledamöter till följande poster inom föreningen att presenteras: 

  • Ordförande (på ett eller två år, årsmötet beslutar mandat längden utifrån gällande förutsättningar och förslag)
  • Ordinarie ledamöter till styrelsen (sex ledamöter väljs på två år) 
  • Förtroendevald revisor (väljs på ett år)
  • Suppleant till revisor (väljs på ett år)

Viktiga datum

Nomineringen stänger:
2023-04-10
Sista svarsdag nomineringar:
2023-04-10
Sista svarsdag enkät:
2023-04-10

Valberedningen

Tobias Linghag, ordförande i valberedningen. epost: FS_Election_Committee@forumciv.org

 

Förtroendeposter

1 Ordförande 6 Styrelseledamöter

ForumCiv är Sveriges största plattform för civilsamhället med runt 200 medlemsorganisationer med olika tematiskt fokus, stora och små. Vi vill att den bredden ska synas i vår organisation, särskilt i styrelsen. 

ForumCivs styrelse består av elva personer som väljs av årsmötet: ordförande samt tio ledamöter. Samtliga i styrelsen väljs på mandatperioder om två år och nomineras av ForumCivs medlemsorganisationer. Mellan ForumCivs årsmöten är det styrelsen som är organisationens högst beslutande organ samt ansvarar för föreningens verksamhet. Styrelsen representerar inte sin organisation eller nominerande organisation utan hela ForumCiv. Den verkställer och bereder årsmötets beslut och fattar beslut om ForumCivs verksamhet. Den förvaltar föreningens tillgångar, avger verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning samt anställer generalsekreterare. 

Följande förväntningar och krav ställs på en styrelseledamot i ForumCiv:

  •  En ledamot förväntas ha erfarenhet av strategiskt arbete

  • En ledamot står bakom ForumCivs idéprogram. 

  • En ledamot har erfarenhet av ideell verksamhet, styrelsearbete, förtroendeuppdrag eller arbetsliv som rör utvecklingsarbete och globala rättvisefrågor

  • En ledamot ska vara beredd att lägga ner tid på och prioritera uppdraget

  • Erfarenhet av något eller flera av områden viktiga för ForumCivs styrelsearbete såsom ekonomi, HR, säkerhet

  • Du ser till hela organisationens bästa. Du nomineras av en eller flera medlemsorganisationer men när du är invald representerar du samtliga medlemmar

Antal: 7

Förtroenderevisor och suppleant

Förtroenderevisorn och dennes suppleant förväntas vara väl insatta i  verksamhetsrevision och föreningsekonomi på generell nivå. Deras uppdrag är att granska föreningens verksamhet, räkenskaper och förvaltning i enlighet med god revisionssed.

Antal: 1+1 på 1 år