Ett verktyg för valberedningar

Förtroendeval 2024

Förtroendeval 2024

Vi söker dig som i vår styrelse vill verka för en rättvis och hållbar värld där alla människor har makt att förändra!

ForumCiv grundades 1995 och är en partipolitiskt och religiöst obunden biståndsorganisation med över 200 medlemmar från svenska civilsamhället. Läs mer om ForumCiv här: https://www.forumciv.org/sv/om-oss 

Vårt arbete handlar om att stärka och möjliggöra för människor att gå samman för att kräva sina rättigheter och skapa förändring på lokal, nationell och global nivå. Det är då demokratin utvecklas, resurserna fördelas mer rättvist och fattigdomen minskar.

Tillsammans försvarar vi demokratin och stöttar organisationer i över 70 länder. Tillsammans arbetar vi med mänskliga rättigheter och för ett starkt folkligt deltagande världen över. Som styrelseledamot är du med och fattar viktiga beslut och formar organisationens strategiska kurs.

Är du eller någon du tänker på en bra kandidat som stödjer ForumCiv:s vision? Varmt välkommen att nominera till vår styrelse. Tillsammans skapar vi förändring!

Hur nominerar man?

För att en nominering ska kunna behandlas av valberedningen innan årsmötet 25 maj ska den inkomma via detta verktyg senast den 19 april 2024. Nomineringar kan i övrigt också framställas ända fram till det att valet behandlas på årsmötet. 

Vem kan nominera?

Alla medlemsorganisationer i ForumCiv kan nominera representanter till förtroendeuppdrag inom ForumCiv.

Val av styrelse för verksamhetsåret 2024–2025

När ForumCivs årsmöte sammanträder den 25 maj 2023 kommer valberedningen föreslå representanter till följande poster inom föreningen: 

  • Ordinarie styrelseledamöter (fem ledamöter väljs på två år) 
  • Förtroendevald revisor och suppleant (väljs på ett år)

Viktiga datum

Nomineringen öppnar:
2023-11-17
Nomineringen stänger:
2024-04-19
Sista svarsdag nomineringar:
2024-04-19
Sista svarsdag enkät:
2024-04-21

Valberedningen

Markus Adolfsson, ordförande i valberedningen. epost: FS_Election_Committee@forumciv.org

 

Förtroendeposter

5 Styrelseledamöter

ForumCiv är Sveriges största plattform för civilsamhället med runt 200 medlemsorganisationer med olika tematiskt fokus, stora och små. Vi vill att den bredden ska synas i vår organisation, särskilt i styrelsen. 

ForumCivs styrelse består av elva personer som väljs av årsmötet: ordförande samt tio ledamöter. Samtliga i styrelsen väljs på mandatperioder om två år och nomineras av ForumCivs medlemsorganisationer. Mellan ForumCivs årsmöten är det styrelsen som är organisationens högst beslutande organ samt ansvarar för föreningens verksamhet. Styrelsen representerar inte sin organisation eller nominerande organisation utan hela ForumCiv. Den verkställer och bereder årsmötets beslut och fattar beslut om ForumCivs verksamhet. Den förvaltar föreningens tillgångar, avger verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning samt anställer generalsekreterare. 

En styrelseledamot i ForumCiv förväntas ha:

  • Kännedom om och erfarenhet av vad styrelsearbete innebär.

  • Kännedom om och erfarenhet av ForumCivs arbetsområden, internationellt och i Sverige.

  • Erfarenhet av ideell verksamhet, förtroendeuppdrag eller annat arbete som rör utvecklingsarbete och globala rättvisefrågor.

  • God samarbetsförmåga, intresse för och möjlighet att ägna tid åt uppdraget.

  • Erfarenhet av något eller flera av frågorna viktiga för ForumCivs styrelsearbete såsom ekonomi, personal och säkerhet.

Som styrelseledamot i ForumCiv förväntas du se till hela organisationens bästa. Du nomineras av en eller flera medlemsorganisationer men när du är invald representerar du samtliga medlemmar.

Antal: 5

Förtroenderevisor och suppleant

Förtroenderevisorn och dennes suppleant förväntas vara väl insatta i  verksamhetsrevision och föreningsekonomi på generell nivå. Deras uppdrag är att granska föreningens verksamhet, räkenskaper och förvaltning i enlighet med god revisionssed.

Antal: 1+1 på 1 år