Sveriges Filmförbund

Sfilm - nominering till Sfilm verksamhetsår 2023

Sfilm - nominering till Sfilm verksamhetsår 2023

Sveriges Filmförbund (Sfilm) söker nya styrelsemedlemmar och deltagare i arbetsgrupperna

Till årsmötet 2022 söker vi dig som är intresserade av att sitta i styrelsen eller att delta i arbetsgrupperna för verksamhetsåret 2023

Vi använder detta system som en hjälp åt valberedningen för att göra nomineringar. Detta gör processen mera transparent.

Första året i styrelsen blir som adjungerad, detta för att man i lugn och ro ska få känna på det ideella arbetet.

Sfilm är en ideell organisation som har funnits sedan 1940. Vi arbetar för mångfald, ​jämställdhet​ ​och​ en breddad ​representation inom film. Vår främsta uppgift är att främja icke-kommersiellt filmskapande oavsett nivå.

Vi vill att film ska göras av alla

Vi vill att film ska handla om alla

Vi vill att film ska ses av alla

Sfilm arrangerar workshops, föreläsningar, inspirationsdagar mm.
Sfilm hjälper sina medlemmar att hitta finansiering, nätverk och visningsmöjligheter för sina filmer.
Sfilm är medlem i UNICA (ligger under UNESCO), Kulturens, Ax och Föreningen Norden.
Sfilm arrangerar årligen även Sveriges Kortfilmfestival (SKFF).
Sfilm stödjer lokala föreningar / filmskolor i hela Sverige och ett stort antal enskilda medlemmar som är anslutna till oss.

Man kan även engagera sig i någon av våra arbetsgrupper. T.ex: Internationella, Arrangemangsgruppen, Stipendiegruppen, Arkivgruppen, Jämlikhetsgruppen, Medlemsgruppen

Viktiga datum

Nomineringen öppnar:
2022-10-22
Nomineringen stänger:
2022-11-30
Sista svarsdag nomineringar:
2022-12-02
Sista svarsdag enkät:
2022-12-02

Valberedningen

Skicka e-post till oss för frågor:

valberedningen@sfilm.se

Förtroendeposter

Ordförande

Leda styrelsen och styrelsearbetet i förbundet. Fungera som Sfilms ansikte utåt och se till för att föreningens löpande arbete fungerar. Ska vara en drivande kraft i både det långa och korta perspektivet och se till att föreningen uppnår sina uppsatta mål.
Vara väl insatt i föreningens ekonomi och folkbildningsinsatser, ansvara för verksamhetsplan, verksamhetsrapport samt övergripande ansvar för samtliga bidragsansökningar och stipendier.

Antal: 1

Vice ordförande

Vice ordförande är ordförandens förlängda arm i alla de sysslor dessa båda funktioner kommit överens om. Just nu ansvarar vice ordföranden för kallelse, dagordning och handlingar till Sfilms styrelsemöten.
Vice ordförande har även ett antal tunga uppdrag i flera arbetsgrupper. Ett av dessa är bl.a. ordning och reda vilken styr över Sfilms administrativa rutiner samt marknadsgruppen som ansvarar för Sfilms varumärke.

Antal: 1

Kassör

Sköter kontot med pengar. Presenterar föreningens ekonomi vid varje styrelsemöte. Betalar fakturor och betalar ut ersättningar. Bokföring på Fortnox.
Samlar ihop kvitton och fakturor så redovisningen till revisorn blir korrekt. Fakturerar medlemsföreningar mfl. Är med och bestämmer budget för Sfilm men även budget för projekt och filmfestival.
Ser till att varje projekt och festival går ihop ekonomiskt. Är med och skriver ansökningar vg pengar. Ansvarar för årsbokslut. Bokföring utförs av extern firma.

Antal: 1

Sekreterare

Övergripande ansvarig för struktur och ordning på Sfilms dokument! Protokollför våra möten. Google drive används som arkiv.

Antal: 1

Utlandssekreterare

Övergripande ansvarig gällande utlandsrepresentation och utlandsbudgeten. Sfilm är medlem i UNICA, en internationell icke komersiell filmfestival. Utlandssekreteraren representerar Sfilm på UNICA med filmer som valts ut från SKFF. I mån av buget, finns även möjlighet att representera på andra internationella filmfestivaler och event.

Antal: 1

Producent SKFF

Producent och konstnärlig ledare för Sveriges Kortfilmfestival(SKFF) är direkt underställd Sfilms styrelse och ansvarar för att arrangera och genomföra Sveriges Kortfilmfestival tre dagar under våren. I uppdraget ingår förutom att göra och följa fastlagd budget, organisera och leda en projektgrupp som ska vara till hjälp och stöd under hela processen. Producenten rapporterar kontinuerligt till styrelsen.

Antal: 1

Projektassistent SKFF

Sveriges Kortfilmfestivals projektgrupp består av projektledare, projektassistent, filmkoordinator och marknadsförare.

Assistentens uppgift är att vara behjälplig med projektledarens arbetsuppgifter.

Detta är bland annat:

  • Hitta jurymedlemmar 
  • Anordna seminarium på festivalen
  • Hitta fler assistenter till projektgruppen
  • Anordna festivalens förfest, efterfest och andra mingel.
  • Posta affischer och sätta upp affischer i olika städer (nov)
  • Jobba mot kompisfestivaler och andra samarbeten.
  • Hitta sponsorer

Antal: 5

Medlemsansvarig

Ansvara för medlemsytstemet. Uppdatera registret med listor från medlemsföreningar/skolor. Hjälpa medlemmar/föreningar/filmskolor med medlemsfrågor. Utskick för medlemsavgift och nyhetsbrev.

Antal: 1

Kommunikatör

Ska jobba för att stärka Sfilms varumärke så att alla som arbetar med film ska känna till Sfilms verksamhet.
I detta arbete ingår att tillsammans med webbansvarig uppdatera vår webbsida, hitta på och genomföra en kommunikationsstrategi för våra sociala medier (Facebook och Instagram) och säkerställa att alla våra aktiviteter hamnar inunder Sfilms varumärke.
Bestämma över vilka trycksaker som ska tas fram och vart de ska skickas. I uppdraget ingår även att se över vår profil och hur vi profilerar oss i samarbete med andra organisationer!
Ett mål att arbeta för är även att Sfilm ska bli synliga i/nyttja fler digitala plattformar och kanaler, exempelvis YouTube.

Antal: 1

Webbansvarig

Sköter allt som har med Sfilms webbsidor att göra och hjälper även projektledaren med innehåll för Sveriges Kortfilmfestivals webbsida. Samarbetar med kommunikatören om innehåll och samordning.
Ansvarig mot en extern webbtekniker, som hjälper med den tekniska delen.

Antal: 1

Ledamot

Att vara med i någon av Sfilms arbetsgrupper eller projekt och vara behjälplig där det behövs. En ledamot kan även vara med i Kortfilmfestivalgruppen och/eller arbeta med någon av Sfilms värdegrundsfrågor. Att vara ledamot är ett bra sätt att lära sig om styrelsearbete och Sfilms arbete. Första året blir man adjungerad.

Antal: 5

Revisor

Föreningens revisorer har som förtroendevalda i föreningen till uppgift att ha en översyn på ekonomin och styrelsens arbete.
Reviderar bokföringen och styrelsens arbete till årsmötet. Kan vara samtalspartner till kassör och ordförande. Ett par gånger om året genomför revisorerna stickprov och tittar på fakturor.
Som revisor har man även i uppdrag att kontinuerligt följa styrelsens arbete för att säkerställa att styrelsen följer de lagar, förordningar och riktlinjer som finns.

Antal: 2

Valberedare

Valberedningen är insatta i vem Sfilm är och hur styrelsen är organiserad med olika funktioner och deras ansvarsområden. Valberedningen letar upp nya styrelseledamöter när det behövs, gör intervjuer med intresserade personer och presenterar ett förslag på föreningens årsmöte. Insatsen kan pågå under hela året.

Antal: 2

GRUPPER BÖRJAR HÄR---->

->

Stipendiekommittén

Vill du lära dig mer om processen att utlysa, bedöma och dela ut stipendier? Varje år delar Sfilm ut mängder av stipendier bland våra medlemmar. Nu finns chansen att få erfarenhet från en sådan process och dessutom inblick i hur andra skriver stipendieansökningar. Vi försöker sätta samman en kommitté med blandad erfarenhet, så tveka inte att höra av dig om du är intresserad!

Antal: 3

Vimeosatsning

Inför nästa år genomför Sfilm en stor Vimeo-satsning i vilken vi vill visa medlemmars filmer i en speciell Vimeokanal. Nu söker vi dig som vill vara med och utforma detta koncept tillsammans med vår engagerade projektledare! 

Antal: 3

Sveriges Kortfilmfestival

Sveriges äldsta filmfestival är mer aktuell och aktiv än någonsin! Ta chansen att bli en del av ett festivalteam som kombinerar allt på skalan från lång erfarenhet till nyfiket engagemang. Var med och planera program, arbeta mot en jury, led seminarier på festivalen eller det du är intresserad av inom festivalens ramar!

Antal: 5

Arkivgruppen

Sfilm har ett arkiv av kortfilm som sträcker sig över 60 år tillbaka i tiden. Just nu pågår ett arbete för att kartlägga, digitalisera och sprida dessa filmer. Denna grupp passar dig som vill lära dig mer om att digitalisera film, se unika filmpärlor eller är intresserad av arkivarbete. Gruppen har många deltagare och fin gemenskap och du får arbeta tillsammans med och lära dig av bl.a. Göran Du Rées, professor och filmare med brett kontaktnät i hela filmSverige.

Antal: 10

Jämlikhet och mångfald

Tycker du som vi att jämlikhet, jämställdhet, mångfald och breddad representation inom film är superviktigt? Då kan du engagera dig i den här gruppen som vill lyfta dessa värden och arbeta konkret med dem inom både förbundet och filmSverige. Det kan röra sig om att göra informationskampanjer, evenemang, utbildningsinsatser, utveckla policys och annat.

Antal: 3

Medlemsgrupp

Sfilm vill göra allt vi kan för att lyfta, inspirera och stötta våra medlemmar på olika sätt. Den här gruppen verkar dels mot satsningar för medlemmarna, dels med att hantera medlemssystem och allt som hör till. Vill du driva medlemsträffar, lära dig mer om medlemssystem eller aktivt arbeta för att hitta nya medlemmar - då är detta gruppen för dig.

Antal: 3

Kommunikationsgruppen

I den här gruppen sysslar vi med Sfilms olika kommunikationskanaler. Det är sociala medier som FB och Insta, hemsida, nyhetsbrev, content, design, affischer, marknadsföringsmaterial m.m. Vi utarbetar också speciella satsningar efter intresse. Vill du lära dig mer om detta och bidra med det du kan? Hör av dig!

Antal: 3

Internationella gruppen

Sfilm representerar Sverige i UNICA, en internationell organisation för ickekommersiell film som ligger under UNESCO. Varje år visar och tävlar vi med ett filmpass där. I denna grupp får du jobba mot UNICA, Föreningen Norden och internationella filmfestivaler. Det finns stor möjlighet att påverka mot fler delprojekt och besöka internationella filmfestivaler.

Antal: 3

Kulturensgruppen

Brinner du för folkbildning? Sfilm samarbetar med Kulturens och försöker bl.a. utforma relevanta kurser och workshops för våra medlemmar. Har du tankar kring detta eller vill leda egen folkbildningsverksamhet, är detta gruppen för dig!

Antal: 3

Intresserad av att engagera mig i olika projekt eller genomföra arrangemang

Har du en egen projektidé? Vill du haka på någon annan som ska genomföra en filmvisning? Bolla med oss, så ser vi om din idé är möjlig att genomföra inom Sfilm eller sätter dig i kontakt med andra som har idéer! Just nu har vi mindre budgetar för en rad olika typer av projekt

Antal: 3