Välkommen att nominera personer och/eller själv kandidera till de förtroendeuppdrag som tillsätts av kongressen 2019.

Här nedan kan du se och läsa mer om vilka uppdrag som finns, men först några rader om hur det går till:

Vem kan nominera?

För att nominera krävs att du är medlem i RFSU. Är du osäker på om du är medlem, hör av dig till oss på medlem@rfsu.se. Vill du bli medlem gå in på www.rfsu.se/medlem.

Nomineringar från andra tas ej i beaktande och raderas.

Hur funkar det?

 1. Använd i första hand formuläret under "Nominera"-fliken här ovanför.

 2. Om du av någon anledning inte kan använda formuläret här på sidan, skicka in svaren med hjälp av här länkad fil till RFSU:s organisationssekreterare som tar din nominering vidare.

Tips på bra personer som valberedningen borde tillfråga är ej att se som nomineringar, men går utmärkt att skickas till valberedning@rfsu.se.

Nomineringsanmodan

Valberedningen har gjort en behovsanalys tillsammans med nuvanarnde förbundsstyrelse, lokalföreningar och medlemsorganisationer om vilka kompetenser som behövs för att leda RFSU framåt. Läs nomineringsanmodan via denna länk.

Våra viktiga datum

Sista dag att nominera är 2018-12-21 och är det datum då möjligheten att nominera någon i detta system stängs av. Nomineringar efter detta datum kan ställas till förbundskansliet eller kongressens presidium men kommer inte att ingå i valberedningens förslag.

Nomineringstiden för kandidater utöver valberedningens förslag avslutas under kongressen vid den tidpunkt som kongressen beslutar om. 

Sista dag för de nominerade att ta ställning till om de står till förfogande samt svara på enkätfrågorna är 2018-12-31.

Valberedningens förslag blir offentligt senast 2019-04-30.

Kongressen är i Umeå den 31 maj-2 juni 2019. Valen genomförs den 2 juni. De nominerade kommer att ges möjlighet att presentera sig på plats.

Att tänka på och bra att veta

Valberedningen kommer leta efter kandidater som uppfyller delar av valberedningens bedömning av behoven i RFSUs förbundsstyrelse. Behoven går att hitta här.

Fatta er kort. Texter som bedöms som för långa kan komma att kortas ned innan de tas vidare för publicering.

OBS: Formuläret innehåller ett stort antal enkätfrågor som kan ta lång tid att svara på. För att säkerställa att den information du skriver in inte går förlorad vid oavsiktlig utloggning eller handhavandefel rekommenderar vi att svaren skrivs ned i ett annat format för att därefter klistras in i formuläret innan de skickas in.

Valberedningen är skyldig att återkoppla till nominerade. Samtliga nominerade till på kongressen valbara poster, som inte aktivt önskar att inte nämnas, ska redovisas i möteshandlingarna.

Läs mer om vad som gäller i valberedningens riktlinjer, nomineringsanmodan och i RFSU:s stadgar.

Frågor om förtroendeuppdragen besvaras av valberedningen och organisationssekreteraren.

All information som har lämnats på denna sida raderas efter kongressen.

Sprid gärna länken till denna sida i era nätverk, men var i så fall tydliga med att enbart medlemmar i RFSU har rätt att nominera. Ta tillfället i akt att värva nya medlemmar genom att länka till www.rfsu.se/medlem.

Viktiga datum
Nomineringen öppnar:
2018-10-19
Nomineringen stänger:
2018-12-21
Sista svarsdag nomineringar:
2018-12-31
Valberedningen

Valberedningen består av:

 • Daniel Hjalmarsson (suppleant, RFSU Stockholm)
 • Emil Rissve (RFSU Malmö)
 • Eva Nordlund (Barnmorskeförbundet)
 • Hanna Knutsson (RFSU Örebro)
 • Malin Beckman (RFSU Malmö)
 • Måns Magnusson (RFSU Stockholm, sammankallande)
 • Nadja Nilsson (suppleant, RFSU Umeå)
 • Niklas Hill (suppleant, RFSU Stockholm)

Du når dem på valberedning@rfsu.se

Förtroendeposter

Förbundsordförande

Antal: 1

Uppdrag

Förbundsordföranden (FO) leder förbundsstyrelsens (FS) och arbetsutskottets (AU) arbete samt ansvarar för att löpande agera arbetsledare och arbetsgivare för generalsekreteraren (GS), ha kontakt med lokala RFSU-föreningar och medlemsorganisationer, ha kontakt med det omgivande samhället (forskare, opinionsbildare, beslutsfattare och andra organisationer) samt representera RFSU i media och andra sammanhang.

Engagemang

Uppdraget är på heltid och går inte att kombinera med andra tidskrävande eller likartade uppdrag.

Valbarhet

För att kunna bli vald finns ett antal kriterier:

 1. Den nominerade måste stå bakom RFSUs grundläggande värderingar.

 2. Den nominerade måste kunna vara beredd att avsätta tid och engagemang för arbetet. 

 3. FO får inte vara försatt i personlig konkurs eller meddelad näringsförbud. Hen ska heller inte ha betalningsanmärkningar och/eller förfallna skatteskulder. Detta mot bakgrund att RFSU är innehavare av 90-konto och bedriver insamlingsverksamhet.

 4. Vara över 18 år.

 5. Medlem i RFSU.

Arvode

Erhåller ett månatligt heltidsarvode motsvarande en riksdagsledamot (65 400 kr 2018).

Ledamot i förbundsstyrelsen

Antal: 12

Uppdrag

Förbundsstyrelsen (FS) leder förbundet mellan kongresserna och är då RFSUs högst beslutande organ. Styrelsen ansvarar för det strategiska och politiska arbetet och består av 12 ledamöter samt ordförende. Exempel på vanliga uppgifter är att fatta beslut i politiska frågor, besvara remisser och hantera organisatoriska frågor som rör förbundet som helhet.

Engagemang

FS träffas i regel mellan fyra och sex gånger per år. Flera ledamöter deltar dessutom i ett eller flera av FS utskott, beroende på kompetens och intresse. Exempel på utskott är arbetsutskottet (AU) som bereder FS-möten och ekonomiutskottet, som bereder de ekonomiska frågorna. Detta innebär ytterligare tre till fem halvdagsmöten per år. Möten hålls oftast på RFSU:s förbundskansli i Stockholm men kan även hållas på annan ort.

Valbarhet

För att kunna bli vald finns ett antal kriterier:

 1. Den nominerade måste stå bakom RFSUs grundläggande värderingar.

 2. Den nominerade måste kunna vara beredd att avsätta tid och engagemang för arbetet i FS - det gäller styrelsemöten, utskottsmöten, inläsning av handlingar och vissa kontakter/arbete mellan möten. 

 3. Styrelsens ledamöter får inte vara försatta i konkurs eller meddelade näringsförbud. De ska heller inte ha betalningsanmärkningar och/eller förfallna skatteskulder. Detta mot bakgrund att RFSU är innehavare av 90-konto och bedriver insamlingsverksamhet.

 4. Vara över 18 år.

 5. Medlem i RFSU.

Arvode

Uppdraget är ideellt, men ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår.

Sammankallande för valberedningen

Antal: 1

Uppdrag

Leder valberedningens arbete i beredandet av val av förbundsordförande, övriga förbundsstyrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter. I denna uppgift ingår att noggrant bereda och lägga fram ett väl genomarbetat förslag till kongressen.

Riktlinjerna för valberedningen fastställs av kongressen.

Engagemang

Valberedningen fastställer sin egen arbetsordning men uppdraget förutsätter ett engagemang som omfattar flera heldagsmöten per år, inklusive resor. Som sammankallande tillkommer planerings- och uppföljningsmöten.

Valbarhet

För att kunna bli vald ska personen uppfylla följande kriterier:

 1. Den nominerade måste stå bakom RFSUs grundläggande värderingar.

 2. Den nominerade måste kunna vara beredd att avsätta tid och engagemang för att leda arbetet.

 3. Medlem i RFSU.

Arvode

Uppdraget är ideellt, men ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår.

Ledamot i valberedningen

Antal: 4

Uppdrag

Valberedningen ska bereda val av förbundsordförande, övriga förbundsstyrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter. I denna uppgift ingår att noggrant bereda och lägga fram ett väl genomarbetat förslag till kongressen.

Riktlinjerna för valberedningen fastställs av kongressen.

Engagemang

Valberedningen fastställer sin egen arbetsordning men uppdraget förutsätter ett engagemang som omfattar flera heldagsmöten per år, inklusive resor.

Valbarhet

För att kunna bli vald ska personen uppfylla följande kriterier:

 1. Den nominerade måste stå bakom RFSUs grundläggande värderingar.

 2. Den nominerade måste kunna vara beredd att avsätta tid och engagemang för uppdraget.

 3. Medlem i RFSU eller representant från medlemsorganisation.

Arvode

Uppdraget är ideellt, men ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår.

Suppleant i valberedningen

Antal: 3

Uppdrag

Valberedningen ska bereda val av förbundsordförande, övriga förbundsstyrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter. I denna uppgift ingår att noggrant bereda och lägga fram ett väl genomarbetat förslag till kongressen.

Riktlinjerna för valberedningen fastställs av kongressen.

Engagemang

Valberedningen fastställer sin egen arbetsordning. Huruvida samtliga suppleanter deltar under hela mandatperioden, eller om de inträder vid ordinarie ledamots frånvaro/avhopp, avgörs således av valberedningen. Nuvarande valberedning har inte gjort skillnad på suppleanter och ordinarie ledamöter, med undantag för vid omröstningar.

Valbarhet

För att kunna bli vald ska personen uppfylla följande kriterier:

 1. Den nominerade måste stå bakom RFSUs grundläggande värderingar.

 2. Den nominerade måste kunna vara beredd att avsätta tid och engagemang för uppdraget.

 3. Medlem i RFSU eller representant från medlemsorganisation.

Arvode

Uppdraget är ideellt, men ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår.

Auktoriserad ordinarie revisor

Antal: 1

Uppdrag

Leder granskningen av förbundsstyrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning under mandatperioden. Avger revisionsberättelse till kongressen och ger förslag till beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.

Revisionsberättelsen kan skrivas separat av de auktoriserade revisorerna eller gemensamt med de oauktoriserade.

Valbarhet

För att kunna bli vald ska personen vara auktoriserad revisor.

Arvode

I enlighet med avtal.

Auktoriserad revisorsuppleant

Antal: 1

Uppdrag

Bistår ordinarie auktoriserad revisor i granskningen av förbundsstyrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning under mandatperioden.

Valbarhet

För att kunna bli vald ska personen vara auktoriserad revisor.

Arvode

I enlighet med avtal.

Ordinarie revisor

Antal: 2

Uppdrag

Bistår de auktoriserade revisorerna att genomföra sitt uppdrag och ser över valda delar av verksamheten i relation till organisationens ändamål, styrdokument, stadgar och idéprogram. Insamlar aktivt (och i samarbete med andra förtroendevalda och anställda) den information som krävs för uppdragets genomförande.

Avger revisionsberättelse till kongressen och ger förslag till beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. Revisionsberättelsen kan skrivas separat av lekmannarevisorerna eller gemensamt med den auktoriserade revisorn.

Riktlinjer för revisorerna fastställs av kongressen.

Engagemang

Uppdraget förutsätter ett engagemang som omfattar flera heldagsmöten per år.

Valbarhet

För att kunna bli vald ska personen uppfylla följande kriterier:

 1. Den nominerade måste stå bakom RFSUs grundläggande värderingar.

 2. Den nominerade måste kunna vara beredd att avsätta tid och engagemang för uppdraget.

 3. Medlem i RFSU eller representant från medlemsorganisation.

Arvode

Uppdraget är ideellt, men ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår.

Revisor suppleant

Antal: 2

Uppdrag

Bistår de auktoriserade revisorerna att genomföra sitt uppdrag och ser över valda delar av verksamheten i relation till organisationens ändamål, styrdokument, stadgar och idéprogram. Insamlar aktivt (och i samarbete med andra förtroendevalda och anställda) den information som krävs för uppdragets genomförande.

Avger revisionsberättelse till kongressen och ger förslag till beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. Revisionsberättelsen kan skrivas separat av lekmannarevisorerna eller gemensamt med den auktoriserade revisorn.

Riktlinjer för revisorerna fastställs av kongressen.

Engagemang

Se Ordinarie revisor. Huruvida samtliga suppleanter deltar under hela mandatperioden, eller om de inträder vid ordinarie revisors frånvaro/avhopp avgörs av ordninarie revisorer.

Valbarhet

För att kunna bli vald ska personen uppfylla följande kriterier:

 1. Den nominerade måste stå bakom RFSUs grundläggande värderingar.

 2. Den nominerade måste kunna vara beredd att avsätta tid och engagemang för uppdraget.

 3. Medlem i RFSU eller representant från medlemsorganisation.

Arvode

Uppdraget är ideellt, men ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår.

...