Svensk biblioteksförenings styrelse 2022

Svensk biblioteksförenings styrelse 2022

Välkommen att nominera till Svensk biblioteksförenings styrelse 2022!

Styrelsens viktigaste uppgift är att utveckla, leda och samordna föreningens verksamhet. Styrelsen ska också ansvara för föreningens ekonomiska planering, ansvara för föreningens centrala administration och ha arbetsgivaransvar för anställd personal. Dessutom ingår i styrelsens uppdrag att hålla regelbunden kontakt med råd, grupper, nätverk och regionföreningar/-avdelningar. Därtill ska styrelsen upprätta en arbetsordning för sitt arbete, en delegationsordning för verksamheten samt fastställa instruktion för generalsekreteraren. Styrelsens uppgifter beskrivs i sin helhet i stadgarna.

En ordförande och fem ledamöter ska väljas av årsmötet den 20 maj 2022, efter förslag från Valberedningen. Du kan också nominera kandidater till Valberedningen och som lekmannarevisorer. 

Valberedningens förslag utgår från stadgarna och valberedningsinstruktionen. Valberedningens uppdrag är att verka i alla medlemmars intresse. Arbetet bygger på en tydlig och samlad strategi som beskrivs i valberedningsinstruktionen, ett styrdokument som fastställs av föreningens årsmöte. Valberedningens arbetsprocess sker i sju steg: 1 Utmaningar, 2 Krav på styrelsen, 3 Nuläge/utvärdering, 4 Rekryteringsbehov, 5 Kravprofil, 6 Rekrytering samt 7 Presentation. 

Välkommen att nominera!

Viktiga datum

Nomineringen öppnar:
2021-11-25
Nomineringen stänger:
2022-01-23
Sista svarsdag nomineringar:
2022-01-23
Sista svarsdag enkät:
2022-01-23

Valberedningen

Valberedningen består av  Susanne Hägglund, sammankallande, Cecilia Gärdén, Jonas Petersson, Ellen Follin och Anette Widenberg Helgesson.

Valberedningen nås på mejladress: valberedningen@svbib.se

Förtroendeposter

Ordförande

Att vara ordförande för Svensk biblioteksförening är en möjlighet att leda arbetet med att stärka det svenska biblioteksväsendet!

Ordföranden leder och fördelar styrelsens arbete och förvaltar medlemmarnas förtroende genom att tillsammans med styrelsen se till att de beslut som fattats av årsmötet verkställs. 

Det är viktigt att den person som blir vald till ordförande har ett stort engagemang i föreningens frågor och tid till att leda styrelsens arbete. 

Styrelsens uppgifter framgår i föreningens stadgar §11 (se länk). 

Mandattiden är två år med möjlighet till omval.

Antal: 1

Ledamot

Att vara ledamot i styrelsen för Svensk biblioteksförening är en möjlighet att påverka arbetet med att stärka det svenska biblioteksväsendet!

Förutom att delta i styrelsens sammanträden och vid årsmötet, är styrelseledamöter kontaktpersoner för föreningens regionföreningar och avdelningar (se länk).

Omvärldsbevakning inom biblioteksområdet med angränsande områden är en viktig del av uppdraget. 

Styrelsens uppgifter framgår i föreningens stadgar §11 (se länk).

Mandattiden är två år med möjlighet till omval. 

Antal: 1-5

Valberedning

Fem ledamöter ska väljas till valberedningen, varav en sammankallande. Tre personer står inför omval.

Valberedningens arbetet styrs av stadgarna och framförallt av valberedningsinstruktionen. Den hittar du i årsmöteshandlingarna (se länk). 

Antal: 5

Lekmannarevisor

Mandatperioden för en lekmannarevisor är 1 år. Sittande förtroendevald kan väljas om, alternativt kan ny väljas. 

Antal: 1

Lekmannarevisor, suppleant

Mandatperioden för en lekmannarevisor suppleant är 1 år. Sittande förtroendevald kan väljas om alternativt kan ny väljas. 

Antal: 1