Ett verktyg för valberedningar

Sverok Mälardalen

Förtroendeval 2024

Förtroendeval 2024

Välkommen till Sverok Mälardlaens valberednings sida där ni kan hjälpa oss att hitta kompetenta kandidater till förtroendeposter inom Sverok Mälardalen samt lära er mer om vilka poster man kan söka och när.

2024 FINNS DET INTE VALBEREDNING I DISTRIKTET. MEN DISTRIKTSSTYRELSEN ADMINISTERAR INSAMLANDET AV NOMINERING MM SÅ ATT DE SOM VILL STÄLLA UPP HAR EN MÖJLIGHET ATT KOMMA MED I MÖTESHANDLINGARNA SOM SKICKAS UT.

Vi arbetar från distriktsårsmöte till distriktsårsmöte med att vaska fram de bästa kandidaterna för Sverok Mälardalens förtroendevalda platser.

Vi gör en analys om den kompetens och de behov som finns i styrelsen och skapar oss en uppfattning omvilka behov som finns nästa år detta utmynnar i en kravprofil vi använder oss av tillsammans med enkätfrågor och intervjuer för att ta fram ett förslag som lämnas till distriktårsmötet.

Känner du någon eller är du själv rätt person för Sverok Mälardalen? Skicka in en nominering eller skriv en rekommendation.

Läs vidare för grundläggande information om vilka platser som finns nedan eller titta mer i vårt dokument om hur det är att vara förtroendevald.

De poster vi söker personer till är:

Distriktsordförande
Distriktskassör
Distriktssekreterare 
Distriktsstyrelseledamot 
Distriktsrevisor 
Distriktsrevisorsersättare 
Distriktsvalberedning 

Datum för årsmöte är bestämt till 16/3 1300-1600
Deadline för nomineringar är 25/2
Deadline för att acceptera en nominering 27/2 
och sista svarsdatum av enkäten är 27/2

Intervjuer planeras inte att genomföras 

Detta då ingen valberedning finns. Istället kommer styrelsen administrera nomineringar på följande sätt.
Om man accepterar sin nominering i tid kommer vi ta med detta i möteshandlingarna till årsmötet och på andra ställen. För de som vill kommer vi även publicera enkäten om man väljer att svara på den.

Detta så hinner ha med alla som ställt upp i möteshandlingarna.
Men det går bra att ställa upp på plats också.

Det går även bra att skicka namn och kontaktuppgifter till adressen till: valberedningen@malardalen.sverok.se

Skriv “Nominering 2024” som rubrik.

 

Mvh
Sverok Mälardalens valberedning
VAKANT

Viktiga datum

Nomineringen öppnar:
2024-01-21
Nomineringen stänger:
2024-02-25
Sista svarsdag nomineringar:
2024-02-27
Sista svarsdag enkät:
2024-02-27

Valberedningen

Sverok Mälardalens valberedning 2024
Sammankallande
Vakantl

Kontakt:
valberedning@malardalen.sverok.se
(Administeras av distriktsstyrelsen)

Förtroendeposter

Distriktsordförande

Distriktsordförande agerar som distriktets främsta företrädare, har en god överblick över distriktet och dess verksamhet samt har en planerande roll kring hur årets styrelsearbete ska läggas upp i tid och resurser. Uppgifterna omfattar saker som att planera och visionera inför Distriktets framtid samt identifiera möjligheter och hot för Distriktet.

Antal: 1

Distriktskassör

Har övergripande överblick och ansvar för att budgeten och ekonomin skötts på ett bra sätt jobbar regelbundet med att hålla ordning på alla verifikat och utgifter samt inkomster.

Antal: 1

Distriktssekreterare

Sköter dokumentation av styrelse och distriktsrelaterat arbete. Arkiverar och hantera protokoll och andra dokument.

Antal: 1

Distriktsstyrelseledamot

Styrelseledamöter ansvarar för distriktets verksamhet. Ledamöternas uppgift är att fatta beslut om distriktets drift samt om de projektbidrag och lokalbidrag som delas ut av distriktet. Det kan även falla på styrelseledamöter att representera styrelsen alternativt distriktet på de evenemang som arrangeras under året.

Antal: 0-6

Distriktsrevisor

Revisorernas uppdrag är att granska styrelsen och distriktets verksamhet samt räkenskaper och se till så att arbetet sker i enlighet med Sveroks Mälardalens stadgar m.m. Vidare ska man inkomma med skriftligt utlåtande innehållande rekommendation i ansvarsfrihetsfrågan till distriktsårsmötet. Slutligen bör man vara kontaktbar i rimlig omfattning för distriktets föreningar och medlemmar.

Antal: 1-3

Distriktsrevisorsersättare

Revisorsersättare förväntas kunna hoppa in i rollen som revisor vid behov. Men kan ha en mer aktiv roll för att lära sig mer om uppdraget eller vid behov avlasta en revisor.

Antal: 0-3

Distriktsvalberedning

Valberedningens uppgift är att hitta och föreslå nya kandidater till Sverok Mälardalens olika förtroendeuppdrag.  Valberedningen ska lämna förslag på en distriktsstyrelse, distriktsvalberedning samt distriktsrevisorer till distriktsårsmöte.
Var kontaktbara i rimlig omfattning för distriktets föreningar och medlemmar

En ledamot är sammankallande och valberedningen måste bestå av minst två distriktsvalberedare.

 

Antal: 2+