Ett verktyg för valberedningar

RUM - Riksförbundet Unga Musikanter

Nominering till förtroendeposter för år 2025

Nominering till förtroendeposter för år 2025

RUM – Riksförbundet Unga Musikanter, är en organisation för alla barn och unga som spelar ett instrument, sjunger, dansar eller spelar teater. Bland våra 35 000 medlemmar och 400 lokalföreningar finns det massor av musik- och kulturaktiviteter av alla olika typer.

 

Nuvarande styrelse:

Caroline Näsström, ordförande (1 år kvar i styrelsen men väljs edanst på 1 år som ordförande)
Gumru Nuri Ahundzada (1 år kvar)
Hanna Karlsson (1 år kvar)
Umu Kangas (1 år kvar)
Irina Krutjkova
Linus Enroth
Veronica Borgström

Verksamhetsrevisorer, väljs på 1 år:
Johan Tjäder
Karin Schalin

Nominera

Viktiga datum

Nomineringen öppnar
2024-05-15
Sista nomineringsdag
2024-09-15
Sista svarsdag
2024-09-15

Valberedningen

valberedning@rum.se

Anna Rydborg, sammankallande
Henrik Sjöberg
Mathias Lindell
Rasmus Eriksson
Signe Hjellström

Förtroendeposter

Förbundsordförande

Ordföranden leder förbundet och förbundsstyrelsens arbete.

Du ska ha goda kunskaper kring ideell verksamhet, men framför allt ett driv för att utvecklas.

Valberedningens förslag är att en ansvarspeng tillfaller förbundsordföranden med ett prisbasbelopp per år, vilket utbetalas med en tolftedel per månad. 

Antal: 1

Förbundsstyrelseledamot

Ledamöterna deltar aktivt i styrelsearbetet med att utveckla förbundet.

Som ledamot är du med och driver förbundets verksamhet. Tillsammans med förbundsordförande och övriga ledamöter har du ansvar för förbundets nationella verksamhet och kansli. Det är ett strategiskt uppdrag med fokus på att säkerställa att förbundsstyrelsen tar fram de resurser som krävs för förbundets verksamhet enligt den verksamhetsplan som beslutas av stämman. Posten väljs på två år.

Antal: 3

Verksamhetsrevisor

Verksamhetsrevisorerna följer förbundsstyrelsens arbete och rapporterar sina iakttagelser till stämman.

Verksamhetsrevisorns uppgift är att se över att förbundet genomför den beslutade verksamhetsplanen samt följer stadgar och lagstiftning. Verksamhetsrevisorn har inget med den ekonomiska revisionen att göra, det är den auktoriserade revisorns uppdrag. Du som vill stötta förbundsstyrelsen i kvalitetssäkring av verksamheten passar utmärkt för uppdraget som verksamhetsrevisor. Posten väljs på ett år.

Antal: 2

Valberedare

Valberedningen är RUM:s förbundsstämmas förtroendegrupp som ska föreslå personer till förbundsstyrelsen, revisorer samt verksamhetsrevisorer, för att underlätta de val som stämman sedan beslutar om.

Antal: 4

Sammankallande valberedningen

Sammankallande i valberedningen är den som ser till att arbetet går framåt och kallat övriga valbaredare till möten. 

Antal: 1