Riksstämman 2023

Vilka ska leda Svenska Röda Korset i framtiden?

Välkommen att lämna din nominering till ordförande, styrelseledamöter och föreningsrevisorer i Svenska Röda Korset!

Just nu pågår valberedningens arbete med att söka efter kandidater till nationella förtroendeposter i Svenska Röda Korset för mandatperioden 2023-2025. Välkommen med din nominering!

Nomineringsprocessen

 • Alla nomineringar lämnas via denna sida (behöver du hjälp - hör av dig!). Du kan både nominera dig själv och/eller någon annan.

 • Medlemmar och kretsar i Svenska Röda Korset har rätt att nominera.

 • Du nominerar en eller flera personer till Svenska Röda Korsets ordförande, övriga ledamöter i Svenska Röda Korsets styrelse och Svenska Röda Korsets föreningsrevisorer.

 • När du nominerar behöver du ange följande:
  • Namn och kontaktuppgifter på personen/personerna du nominerar
  • Om nomineringen gäller ordförande, ledamot eller föreningsrevisor
  • Din egen motivering
  • Om personen/personerna är informerad/-e om innehållet i förtroendeuppdraget och har accepterat nomineringen

            Du får ett bekräftelsemail när din nominering har mottagits.

 • Grundkrav är att den du nominerar:

  • delar Röda Korsets grundprinciper och värderingar.

  • ska vara myndig, får inte vara försatt i konkurs, meddelad näringsförbud, ha betalningsanmärkningar eller ha förfallna obetalda skatteskulder.

 • Mandatperioden är två år (juni 2023-juni 2025) och den nominerade kan omväljas om den sammanhängande mandattiden inte överstiger åtta år.

 • Uppdragen innefattar resor, är tidskrävande och kan omfatta uppdrag i bland annat stiftelser som Svenska Röda Korset förvaltar.

 • Den som är nominerad får ett e-postmeddelande med information om att hen har blivit nominerad och ett antal frågor att svara på.  Den nominerade behöver då även bekräfta nomineringen.

 • När alla nomineringar inkommit påbörjar valberedningen sitt urvalsarbete och intervjuer genomförs under december 2022-februari 2023. Valberedningens slutliga förslag lämnas till Riksstämman i juni 2023.

 • Samtliga nominerade får en återkoppling av valberedningen i februari-mars 2023.

Nedanför Nominera-knappen ser du vilka förtroendeposter vi söker till och vad de innebär. Hör av dig om du har några frågor! 

Bästa hälsningar

Svenska Röda Korsets valberedning

Nominera

Viktiga datum

Nomineringen stänger:
2022-10-01
Sista svarsdag nomineringar:
2022-10-05
Sista svarsdag enkät:
2022-10-05

Valberedningen

E-post: valberedningen@redcross.se (Ewa Jonsson, ordförande i valberedningen)

Telefon: 08-452 46 07 (Anna Mattson, sekreterare i valberedningen)

Förtroendeposter

Ordförande för Svenska Röda Korset

Uppdraget som ordförande innebär:

 • att leda den folkrörelseliknande organisationen Svenska Röda Korset med cirka 550 kretsar ute i landet och en tjänstepersonsorganisation med huvudkontor i Stockholm
 • att leda Svenska Röda Korsets styrelse och utveckla arbetet i den och anknutna organ
 • att företräda föreningen nationellt och internationellt

För ordförandeuppdraget behövs

kompetens, förståelse och erfarenhet av att leda komplexa organisationer.

Svenska Röda Korsets ordförande ges, genom sitt uppdrag, legitimitet att vara företrädare för den svenska rödakorsrörelsen lokalt, nationellt och internationellt. Därför ska personen:

 • ha dokumenterat goda ledaregenskaper på regional och/eller nationell nivå, omfattande såväl ordföranderoll som andra chefs- och ledarroller
 • ha god kunskap om svenska samhället
 • ha erfarenhet av internationellt arbete
 • inneha strategisk överblick och kompetens samt god analytisk förmåga
 • vara beredd att fatta och ansvara för erforderliga beslut
 • vara handlingskraftig med samtidig förmåga att delegera
 • kunna verka för långsiktighet i organisationen
 • ha förmåga till nytänkande
 • ha förmåga att samla organisationen och skapa stabilitet – både löpande och inför behov av genomförande av förändringar

Det är särskilt värdefullt om personen även:

 • har erfarenhet av arbete inom Röda Korset eller liknande organisationer
 • har etablerade nätverk nationellt och internationellt
 • har förmåga till visionär långsiktighet
 • har förmåga att se och tillvarata andras kompetenser och erfarenheter
 • har medial kompetens gällande såväl traditionella som sociala medier
 • har kunskap, intresse och förmåga att fortlöpande följa de utmaningar världen står inför
 • kompetens om hållbarhetsfrågor

Svenska Röda Korsets ordförande ska vara en social, stabil, trygg lagspelare med god skriftlig och muntlig förmåga. Förståelse för rågången mellan styrelse och tjänstepersonsorganisation samt behov och nytta av delaktighet från förtroendevalda bedöms nödvändiga.

Vi värdesätter förmågan att erkänna misstag samt personlig resning och mod. Goda språkkunskaper är ett plus.

Dialog och samarbete med generalsekreteraren, som är chef för operativt arbete och insatser, bedöms centralt för uppdragets genomförande.

Uppdraget är arvoderat.

Antal: 1

Ledamot i Svenska Röda Korsets styrelse

Svenska Röda Korset styrelse styr Svenska Röda Korsets verksamhet på uppdrag av Riksstämman. Styrelsen utgör högsta beslutande organ mellan Riksstämmorna och ansvarar bland annat för

 • beslut, strategi och verksamhet enligt stadgar och strategisk inriktning
 • att skapa förutsättningar för verksamhet i hela landet
 • att bidra med utveckling av arbetet inom den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen
 • att företräda Svenska Röda Korset nationellt och internationellt gentemot offentliga förvaltningar, näringsliv och andra ideella organisationer

Styrelsen är också arbetsgivare för tjänstepersonsorganisationen med flera kontor, behandlingscenter för krigs- och tortyrskadade, folkhögskola, högskola, förvaltning av kapital och ett antal anknutna stiftelser. Detaljerad beskrivning finns i Svenska Röda Korsets stadgar § 11 (för stadgarna, se Rednet).

För styrelseuppdraget behövs

erfarenhet av styrning/ledning av organisation, förvaltning eller näringsliv och ha insikt och kunskap om mångfalds- och föreningsarbete.

Inom styrelsen behöver erfarenhet från ledning/styrning från alla nivåer finnas, lokal, regional, nationell och internationell. Inom styrelsen behövs även kunskap och erfarenhet från rödakorsengagemang från nationell och/eller internationell verksamhet samt

 • erfarenhet och insikt om vikten av samverkan med andra samhällsaktörer
 • erfarenhet från offentliga myndigheter, näringsliv och universitet/högskola
 • specialkompetens från områden som återfinns i Svenska Röda Korsets strategiska inriktning, bland annat utvecklings- och förändringsarbete, folkrätt, ekonomisk förvaltning, kris och beredskap, klimat och miljö, hälso- och sjukvård
 • juridisk kompetens inom företrädesvis civilrätt och förvaltningsrätt
 • ett visionärt, öppet, analytiskt och normkritiskt förhållningssätt och samtidigt värna om ett gynnsamt arbetsklimat

Antal: 10

Föreningsrevisor för Svenska Röda Korset

Föreningsrevisorerna, två ordinarie och två ersättare, har till uppgift att följa upp att Riksstämmans beslut genomförs genom att granska Svenska Röda Korsets styrelses genomförande av Riksstämmans beslut. De är underställda Riksstämman, fristående från och oberoende av Svenska Röda Korsets styrelse och övriga delar av Svenska Röda Korset.

Föreningsrevisorerna utses för en riksstämmoperiod, det vill säga två år, från Riksstämma till Riksstämma.

För föreningsrevisorsuppdraget behövs

gedigen erfarenhet från och förankring i Svenska Röda Korset samt inom föreningsrevisorsgruppen, erfarenhet av:

 • föreningsverksamhet
 • styrelsearbete
 • förvaltningsrevision

Antal: 2+2